Avaleht

Avaleht

 

Hoolekandeasutus „Sügis“ on Sillamäe Linnavalitsusele hallatav asutus, mille kaudu korraldatakse ja osutatakse Sillamäe linna täisealistele elanikele erinevad sotsiaalteenused.

Hoolekandeasutuse asutati 20. septembril 2000.a.  

Tänaseks hoolekandeasutus „Sügis“ on hästimajandav polüfunktsionaalne sotsiaalasutus, mille tegevus suunatud kõrvalabi vajavate täisealisi isikute igapäevaselt toetamiseks, abi osutamiseks nende toimetuleku raskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks ning erivajadustega isiku sotsiaalsele turvalisele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.

 

Teade       

 

                                                               

                           

                             

 

 

                        Sillamäe dementsete päevakeskuse loomine                                                                                                 

Euroopa Sotsiaalfondi poolt toetatava projekti andmed:

Projekti nimi:               Sillamäe dementsete päevakeskuse loomine
Projekti number:                                       2014-2020.2.02.21-0351
Projekti taotluse rahuldamise otsus:                    23.08.2021 nr 11.4-9/1041
Projekti eeldatav ajakava:                          01.10.2021 – 30.09.2023
Projekti kogumaksumus koos KM-ga:                   347 800,75 EUR
Euroopa Sotsiaalfondi toetus:                    295 630,63 EUR
Sillamäe Linnavalitsuse omafinantseering:    52 170,12 EUR
Päevakeskus arendatakse Hoolekandeasutus Sügis baasil, kus on olemas vabad teenuse arendamiseks sobivad ruumid, kuid mis vajavad kohandamist. Kokku remonditakse 5 tsooni: esik ja garderoob, vabaaja ruum, kööginurk, puhkeruumid ning tualett- ja duširuum. Remonditud ruumid saavad uue sisustuse. Dementsete põhiteenuse osutamiseks võetakse tööle kolm päevakeskuse töötajat, kaks koduabilist ja üks vanemtöötaja.

Projekti eesmärk on vähendada tööealiste hoolduskoormusega inimeste hoolduskoormust ning toetada nende tööturule suundumist või tööturul jätkamist läbi Sillamäe dementsete päevakeskuse loomise, kus pakutakse dementsetele inimestele päevahoiuteenust. Dementsetele inimestele pakutakse turvaliset keskkonda, tagades sisukas ja ohutu ajaveetmine, hooldus ja järelevalve. Projekti tulemuseks on 21 kuu jooksul töötav Sillamäe dementsete päevakeskus. Plaani järgi kasutab dementsete päevahoiuteenust kohapeal kuni 10 mäluhäiretega inimest. Veel saavad mäluhäiretega isikud kasutada koduteenust. Koduteenuse eesmärk on abistada mäluhäiretega isikuid toimingutes,mida nad ise ilma abita ei suuda teha

 

                                       

Hoolekandeasutuse „Sügis“ projekt „Integreeritud hoolekandeteenused Sillamäe linnas“ sai Riigi Tugiteenuste Keskuse rahastuse.

Septembris 2021 „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused” avatud taotlusvoorust Hoolekandeasutus „Sügis“ sai Riigi Tugiteenuste Keskuse positiivse rahastusotsuse projekti nr 2014-2020.2.02.21-0366 „Integreeritud hoolekandeteenused Sillamäe linnas“ elluviimiseks ning toetas projekti tegevusi 98 797,40 euroga, millest 15% on linna omafinanseering summas 14 819,61 eurot-.

Projekti eesmärk on toetada Eesti Rahvastikuregistri andmetel Sillamäe linnas elava hoolduskoormusega ja keskmise-, raske- ja sügava nägemis- ja liikumispuudega täisealisi inimesi, integreerides koduteenusega isikliku abistaja-, tugiisikuteenuse komponente isiku parema toimetuleku tagamiseks, elukvaliteedi parandamiseks ja säilitamiseks ning seeläbi pereliikmete hoolduskoormuse vähendamiseks, mis see järel tõstab pereliikmete sõltumatus ja sotsiaalne aktiivsus, sealhulgas tööturul osalemine.

Antud projekti raames pakutakse ka nõustamisteenuse ja tugigrupide abi hoolduskoormusega inimestele, mille eesmärk on sarnase kogemusega projekti osalejate vahel toimuv teadmiste- ja kogemuste vahetus ja/või nõustamine, pakutakse sotsiaalne ja/või praktiline tuge, emotsionaalne toetamine, jagatakse informatsioon toetuste ja teenuste kohta, samuti abivahendite kohta ja õpetatakse neid kasutama.

Toetus annab võimalust võtta tööle 2 spetsialisti, kes aitavad puudega inimesi kodus.

Projekt kestab 01.novembrist 2021 kuni oktoobri lõpuni 2023.

 

 

                                                     

Tasuta õigusnõustamine puuetega inimestele

 

Eesti Puuetega Inimeste Koda koostöös SA Õigusteenuste Bürooga pakub õigusnõustamise teenust keskmise, raske või sügava puudega inimestele. Erivajadusega isiku elukondlike õigusküsimuste lahendamiseks võivad sihtgrupi esindajatena nõustamisele pöörduda ka sihtgrupi hooldajad või pereliikmed.

Teenuse eesmärgiks on tagada erivajadustega isikutele õigusnõustamine ja abistamine igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel ning asjaajamisel.

Õigusabi tagatakse elukondlike õigusmurede lahendamisel: võlad, eluase, pereasjad, tööasjad, toetused jms.

Õigusnõustamiseks on vajalik eelregistreerimine SA Õigusteenuste Büroo telefonil 53 850 005 E-N kell 10- 16. Muul ajal saabunud kõnede puhul (v.a. laupäev ja pühapäev) või kui kõnele hetkel vastata ei saa, helistatakse pöördujale ÕTB poolt tagasi.

Teenus on sihtgrupi jaoks tasuta. Vajadusel on võimalus kasutada nõustamisel viipekeeletõlki.

Lisainfo: Tauno Asuja, Eesti Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist, tel: 661 6614 ja e-post: tauno.asuja@epikoda.ee Eesti Puuetega Inimeste Koda, https://epikoda.ee/oigusnoustamine SA Õigusteenuste Büroo, https://www.otb.ee

Õigusnõustamise teenust rahastab Justiitsministeerium.