Avaleht

Avaleht

 

Hoolekandeasutus „Sügis“ on Sillamäe Linnavalitsusele hallatav asutus, mille kaudu korraldatakse ja osutatakse Sillamäe linna täisealistele elanikele erinevad sotsiaalteenused.

Hoolekandeasutuse asutati 20. septembril 2000.a.  

Tänaseks hoolekandeasutus „Sügis“ on hästimajandav polüfunktsionaalne sotsiaalasutus, mille tegevus suunatud kõrvalabi vajavate täisealisi isikute igapäevaselt toetamiseks, abi osutamiseks nende toimetuleku raskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks ning erivajadustega isiku sotsiaalsele turvalisele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.

 

Teade 

 

                                           

 

 

 

                   

 

                             

 

 Hoolekandeasutuse „Sügis“ meeskond rõõmuga osales korraldatud Sillamäe Linnavalitsuse poolt kevadtalgul.

                                                 

 

 

 

 

 

Sillamäe Linnavalitsus teavitab, et võtab elektri- ja gaasiarvete hüvitamise toetuse taotlusi vastu alates 10. jaanuarist 2022.

Toetust saab küsida, kui sissetulek on:

 • 1 inimese kohta – 1126 eurot
 • 1 täiskasvanu ja 1 lapsega pere (alla 14-aastane) – 1464 eurot
 • 2 täiskasvanuga pere (sh üle 14-aastased lapsed) – 1689 eurot
 • 2 täiskasvanu ja 1 lapsega pere (alla 14-aastane) – 2027 eurot
 • 3 täiskasvanuga pere kohta (sh üle 14-aastased lapsed) – 2252 eurot
 • 2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (alla 14-aastased)- 2365 eurot
 • 2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (1 alla 14-aastane ja 1 üle 14-aastane) – 2590 eurot
 • 2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (üle 14-aastased)- 2815 eurot

Sissetulekute hulka kuuluvad:

 • palgatulu, sh välismaalt saadud palgatulu ja haigushüvitis;
 • ettevõtlustulu;
 • kasu vara võõrandamisest;
 • renditulu ja litsentsitasud;
 • intressid ja dividendid;    
 • pensionid, stipendiumid, toetused, preemiad ja hasartmänguvõidud;    
 • kindlustushüvitised ja väljamaksed pensionifondist;
 • madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu;
 • saadud elatisraha (makstud elatisraha arvatakse sissetulekust maha).

Toetuse taotlemiseks vajalikud dokumendid:

 • täidetud ja allkirjastatud taotlus;
 • eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid (arved) energia liigi kohta, mille kulude katteks toetust taotletakse (elekter, gaas)
 • andmed perekonnaliikmete sissetulekute kohta, sh tõendid makstud elatise ja täitemenetluses kinni peetud summade kohta (nende olemasolu korral), ning linnavalitsuse nõudmisel ka asjakohased pangakontode väljavõtted perioodi kohta, mille kulude katmiseks toetust taotletakse.
 • tõendid, et tegemist on taotleja ja tema perekonna tegeliku elukohaga, kui nende alaline või peamine elukoht erineb rahvastikuregistrisse kantud elukohast (nt üürileping, omaniku kinnitus vmt);
 • kui eluruumi kasutatakse osaliselt ettevõtluseks ja osa energiatarbimise kuludest on ettevõtlusega seotud, esitatakse koos arvega ettevõtlusega seotud kulude osakaal.

Arvetel peavad olema tuvastatavad järgmised andmed:

 • tarbitud elektri kogus (kWh või MWh) ja elektrikulud kokku (eurodes);
 • tarbitud gaasi kogus (kWh või MWh või m³) ja gaasikulud kokku (eurodes).

Kui taotleja arvel puuduvad eelnimetatud andmed, peab taotleja täiendavalt esitama korteriühistu väljavõtte nõutud andmetega vastava eluruumi kohta või korteriühistu puudumise korral kortermajale esitatud arve ja arvestuse taotleja eluruumi osa kohta.

Sihtrühma peredele hüvitatakse 80% energia koguhinnast, mis ületab elektril 120 €/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel 78 €/MWh (7,8 s/kWh). Taotlusele on vajalik lisada kulude kandmist tõendavad arved. Taotlemisel esitatavatel arvetel peab elektri tarbimiskogus olema esitatud megavatt-tundides või kilovatt-tundides, gaasi tarbimiskogus võib olla esitatud ka kuupmeetrites. Vajadusel peab taotleja vajalike andmetega dokumentide saamiseks pöörduma vastavaid arveid esitatava juriidilise isiku poole (VKG Elektrivõrgud OÜ, korteriühistu jne).

Sillamäe linnas kaugkütte hind ei ole tõusnud, seega peredele, kelle tegelik elukoht on Sillamäe linna haldusterritooriumil, 2021. aasta septembri kuni detsembri kuude eest kaugkütte hüvitist ei maksta.

Toetuse ülempiir kõigi energiakulude peale kokku on 500 eurot ühe kuu kohta ja alampiir on 10 eurot taotluse kohta.

Sillamäe linnas on energiatoetust võimalik taotleda ainult Sillamäe linna registreeritud isikutel (ainult ühe elukoha kulude alusel). Kui taotlejate tegelik ja peamine elukoht on Sillamäe linnas, kuid registreeritud elukoht on teises kohalikus omavalitsuses, siis peab taotleja toetuse saamiseks pöörduma omavalitsusse, kus on tema registreeritud elukoht

Elektrienergia hüvitamiseks toetust ei maksta, kui taotlejal on fikseeritud leping, mida ei ole alates septembrist 2021 muudetud ja mille hind on alla 12s/kWh.

Energiakulude kallinemisega seotud kulude hüvitamist võib taotleda faktijärgselt viie kuu eest, see tähendab, et 2022.a veebruaris võib taotleda hüvitist arvete alusel, millised olid esitatud energia tarbimise eest 2021.a septembris, oktoobris, novembris ja detsembris ja/või 2022.a jaanuaris. Tingimustele vastaval taotlejal on vajalik kokku koguda enda energiatarbimise arved viie kuu eest.

Toetuste väljamaksmisega hakkab tegelema linnavalitsuse sotsiaalhoolekande osakond. Digitaalselt allkirjastatud taotlusi võib esitada e-postiga aadressil taotlused@sillamae.ee. Paberkandjal võib taotlusi esitada:

 • sotsiaalhoolekande osakonda vastuvõtu ajal esmaspäeviti ja neljapäeviti 09:00-12:00 ja 14:00-16:00; teisipäeviti 14:00-18:00;
 • päevakeskusesse Merelaine, Mere pst 2, tööpäeviti 09:00-15:00;
 • Hoolekandeasutusse Sügis, Geoloogia 18, tööpäeviti 09:00-12:00 ja 13:00-16:00;
 • tavaposti teel aadressil Kesk 27, Sillamäe 40231

Taotluse vorm/blanket

 

 

 

 

 

 

 

 

    NB! VAKANTS ON TÄIDETUD!                                                                                                                                                                                                                

 

                    Hoolekandeasutus „Sügis“ otsib oma meeskonda projektijuhti

Seoses Euroopa Sotsiaalfondist rahastatud projekti „Integreeritud hoolekandeteenused Sillamäe
linnas“ nr 2014-2020.2.02.21 — 0366 elluviimisega otsime oma meeskonda projektijuhti.

Töökoormus: 0,5.
Tööaeg on tavapäraselt vahemikus: tööpäeviti 4 tundi.
Tööle asumine: nii kiiresti kui on võimalik
Projekti kestvus: 01.11.2021-31.10.2023.

Projektijuhi ülesanded:
• projekti raames kavandatud tegevuste elluviimine perioodil 01.01.2022 — 31.10.2023;
• hinnapakkumuste koostamine ja valimine töövahendite soetamiseks;
• töötajate töö korraldamine, koordineerimine, kontroll;
• infovahetuse haldamine;
• nõustamis ja tugigruppide korraldamine ja läbiviimine vähemalt1 kord kvartalis;
• projekti eelarve pidev kontroll ja täitmine;
• projekti vahe- ja lõpparuannete koostamine ja esitamine;

Kandidaadilt eeldame:
• sotsiaaalalane kõrgharidus või varasem projektijuhtimise kogemus,
• projektijuhtimise alased teadmised;
• eesti keele oskus kõrgtasemel ja vene keele oskus kesktasemel;
• eetilisus ja tolerantsus, stressitaluvus, analüüsivõime, vastutustunne, ausus, arengule
orienteeritus, täpsus, tasakaalukus;
• suhtlemis- ja rääkimisoskus, iseseisvus ja otsustamisjulgus;
• kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus.

Omalt poolt pakume:
• huvitav töö ja väärtuslik töökogemus;
• kaasaegne töökeskkond;
• sõbralik ja toetav meeskond.

Lisainfo:
Põhipuhkus: 35 päeva.
Brutopalk: 0,5 koormusega — 1000 euro/kuus

Kandideerimiseks palume esitada CV, haridust ja töökogemuse tõendavate dokumentide
koopiad, väljavõte karistusregistrist ning esitada dokumendid hoolekandeasutusele „Sügis»
aadressil Geoloogia tn.18, Sillamäe, 40233 või e-mailile info@sugis.ee. Info telefonidel 5392
9690, 5342 1753

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Sillamäe dementsete päevakeskuse loomine
 

Euroopa Sotsiaalfondi poolt toetatava projekti andmed:

Projekti nimi:               Sillamäe dementsete päevakeskuse loomine
Projekti number:                                       2014-2020.2.02.21-0351
Projekti taotluse rahuldamise otsus:                    23.08.2021 nr 11.4-9/1041
Projekti eeldatav ajakava:                          01.10.2021 – 30.09.2023
Projekti kogumaksumus koos KM-ga:                   347 800,75 EUR
Euroopa Sotsiaalfondi toetus:                    295 630,63 EUR
Sillamäe Linnavalitsuse omafinantseering:    52 170,12 EUR
Päevakeskus arendatakse Hoolekandeasutus Sügis baasil, kus on olemas vabad teenuse arendamiseks sobivad ruumid, kuid mis vajavad kohandamist. Kokku remonditakse 5 tsooni: esik ja garderoob, vabaaja ruum, kööginurk, puhkeruumid ning tualett- ja duširuum. Remonditud ruumid saavad uue sisustuse. Dementsete põhiteenuse osutamiseks võetakse tööle kolm päevakeskuse töötajat, kaks koduabilist ja üks vanemtöötaja.

Projekti eesmärk on vähendada tööealiste hoolduskoormusega inimeste hoolduskoormust ning toetada nende tööturule suundumist või tööturul jätkamist läbi Sillamäe dementsete päevakeskuse loomise, kus pakutakse dementsetele inimestele päevahoiuteenust. Dementsetele inimestele pakutakse turvaliset keskkonda, tagades sisukas ja ohutu ajaveetmine, hooldus ja järelevalve. Projekti tulemuseks on 21 kuu jooksul töötav Sillamäe dementsete päevakeskus. Plaani järgi kasutab dementsete päevahoiuteenust kohapeal kuni 10 mäluhäiretega inimest. Veel saavad mäluhäiretega isikud kasutada koduteenust. Koduteenuse eesmärk on abistada mäluhäiretega isikuid toimingutes,mida nad ise ilma abita ei suuda teha.

 

                                                                                                                                                                                                                                 

NB! VAKANTS ON TÄIDETUD! 

Hoolekandeasutus Sügis otsib oma meeskonda vanemtöötajat

Euroopa Sotsiaalfondi projekti nr 2014-2020.2.02.21-0351 „Sillamäe dementsete päevakeskuse loomine“ elluviimise raames otsib Hoolekandeasutus Sügis vanemtöötajat.
Töökoormus: 0,5 koormus.
Tööaeg on tavapäraselt vahemikus: 4 tunni tööpäeviti.
Tööle asumine: 01.01.2022.

Projekti kestvus: 01.01.2022-30.09.2023. (Projektiga käivitatud teenused kestavad eeldatavasti edasi)
Põhilised vanemtöötaja tööülesanded:

 • päevakeskuse ja koduabilise töö korraldamine ja kontroll;
 • personaalitöö korraldamine ja kontroll;
 • turvalist keskonda loomine ja toetamine, järelevalve;
 • töödokumentatsiooniga tegelemine.

Kandidaadilt eeldame:

 • sotsiaal-, meditsiinialane haridust või hooldustöötaja/tegevusjuhendaja koolituse olemasolu,
 • soovituslik töökogemus sotsiaalvaldkonnas,
 • hea eesti-ja venekeele oskust,
 • eetilisus ja tolerantsus, stressitaluvus, analüüsivõime, kohusetunne, ausus, arengule orienteeritus, täpsus, tasakaalukus,
 • kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus.

Omalt poolt pakume:

 • huvitav töö ja väärtuslik töökogemus;
 • täiendkoolitus;
 • kaasaegne töökeskkond;
 • sõbralik ja toetav meeskond.

Lisa info:

 • Põhipuhkus: 28 päeva.
 • Brutopalk: 0,5 koormusega — 600 euro/kuus

Kandideerimiseks palume esitada CV, haridust ja koolituse tõendavate dokumentide koopiad, väljavõte karistusregistrist ning esitada dokumendid hoolekandeasutusele „Sügis» aadressil Geoloogia tn.18, Sillamäe, 40233 või digiallkirjastatult e-mailile sugisinfo@hot.ee. Info telefonidel 39 25 793 või 5342 1753.

 

  NB! VAKANTS ON TÄIDETUD!                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Hoolekandeasutus Sügis otsib oma meeskonda päevakeskuse töötajaid

Euroopa Sotsiaalfondi projekti nr 2014-2020.2.02.21-0351 „Sillamäe dementsete päevakeskuse loomine“ elluviimise raames otsib Hoolekandeasutus Sügis 3 päevakeskuse töötajat.

Töökoormus: täiskoormus.
Tööaeg on tavapäraselt vahemikus: 07.30-18.00 (tööpäeviti graafiku järgi).
Tööle asumine: 01.01.2022.
Projekti kestvus: 01.01.2022-30.09.2023. (Projektiga käivitatud teenused kestavad eeldatavasti edasi)
Põhilised päevakeskuse töötaja tööülesanded:

 • kliendi toetamine ja abistamine hooldustoimingute täitmisel;
 • toetamine kliendi igapäevaelu tegevustes;
 • kliendi vaba aja sisustamine (mälutreeningut, käsitöö, kehaline aktiivsus jne);
 • arendavad tegevused klientidega individuaal- ja gruppitöös,
 • töödokumentatsiooni täidamine.

Kandidaadilt eeldame:

 • kandidaadil peab olema täidetud üks järgmistest ettevalmistusnõuetest:

1) läbitud hooldustöötaja kutsestandardis kirjeldatud õpiväljundite saavutamisele suunatud kutseõppe tasemeõppe õppekava;
2) läbitud hooldustöötaja kutsestandardis kirjeldatud õpiväljundite saavutamisele suunatud täienduskoolituse õppekava;
3) isikul on kutseseaduse alusel antud hooldustöötaja kutse.

 • eesti-ja venekeele oskust,
 • eetilisus ja tolerantsus, stressitaluvus, analüüsivõime, kohusetunne, ausus, arengule orienteeritus, täpsus, tasakaalukus,
 • kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus.

Omalt poolt pakume:

 • huvitav töö ja väärtuslik töökogemus;
 • täiendkoolitus;
 • kaasaegne töökeskkond;
 • sõbralik ja toetav meeskond.

Lisa info:

 • Põhipuhkus: 28 päeva.
 • Brutopalk: 1000 euro/kuus

Kandideerimiseks palume esitada CV, haridust ja koolituse tõendavate dokumentide koopiad, väljavõte karistusregistrist ning esitada dokumendid hoolekandeasutusele „Sügis» aadressil Geoloogia tn.18, Sillamäe, 40233 või digiallkirjastatult e-mailile sugisinfo@hot.ee. Info telefonidel 39 25 793 või 5342 1753.

 

  NB! VAKANTS ON TÄIDETUD!                                                                                                                                                                                                                                       

 

Hoolekandeasutus Sügis otsib oma meeskonda koduabilisi

Euroopa Sotsiaalfondi projekti nr 2014-2020.2.02.21-0351 „Sillamäe dementsete päevakeskuse loomine“ elluviimise raames otsib Hoolekandeasutus Sügis 2 koduabilist.
Töökoormus: täiskoormus.
Tööaeg on tavapäraselt vahemikus: 08.00-17.00.
Tööle asumine: 01.01.2022.
Projekti kestvus: 01.01.2022-30.09.2023. (Projektiga käivitatud teenused kestavad eeldatavasti edasi)
Põhilised koduabilise tööülesanded:

 • kliendi toetamine ja abistamine hügieenitoimingute täitmisel;
 • toetamine kliendi igapäevaelu tegevustes;
 • kliendi vaba aja sisustamine (vestlemine, mälutreeningut, käsitöö, kehaline aktiivsus jne);
 • töödokumentatsiooni täidamine.

Kandidaadilt eeldame:

 • kandidaadil peab olema täidetud üks järgmistest ettevalmistusnõuetest:

1) läbitud hooldustöötaja kutsestandardis kirjeldatud õpiväljundite saavutamisele suunatud kutseõppe tasemeõppe õppekava;

2) läbitud hooldustöötaja kutsestandardis kirjeldatud õpiväljundite saavutamisele suunatud täienduskoolituse õppekava;

3) isikul on kutseseaduse alusel antud hooldustöötaja kutse.

 • eesti-ja venekeele oskust,
 • eetilisus ja tolerantsus, stressitaluvus, analüüsivõime, kohusetunne, ausus, arengule orienteeritus, täpsus, tasakaalukus,
 • kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskust.

Omalt poolt pakume:

 • huvitav töö ja väärtuslik töökogemus;
 • täiendkoolitus;
 • kaasaegne töökeskkond;
 • sõbralik ja toetav meeskond.

Lisa info:

 • Põhipuhkus: 28 päeva.
 • Brutopalk: 1000 euro/kuus

Kandideerimiseks palume esitada CV, haridust ja koolituse tõendavate dokumentide koopiad, väljavõte karistusregistrist ning esitada dokumendid hoolekandeasutusele „Sügis» aadressil Geoloogia tn.18, Sillamäe, 40233 või digiallkirjastatult e-mailile sugisinfo@hot.ee. Info telefonidel 39 25 793 või 5342 1753.

                  

NB! VAKANTS ON TÄIDETUD!                                                                     

Hoolekandeasutus „Sügis“otsib oma meeskonda hooldajaid

Euroopa Sotsiaalfondi projekti nr 2014-2020.2.02.21-0366 „Integreeritud hoolekandeteenused Sillamäe linnas“ elluviimisega ning hooldaja ametikohaga avamisega vajame juurde 2 hooldajat.

Hooldaja töökoormus: täiskoormus.
Tööaeg on tavapäraselt vahemikus: 08.00-17.00.
Tööle asumine: 01.11.2021.
Projekti kestvus: 01.11.2021-31.10.2023. (Projektiga käivitatud teenused kestavad eeldatavasti edasi)
Põhilised hooldaja tööülesanded:

 • abivajaja abistamine kodustes tingimustes ja kodu väljaspool,
 • abivajaja abistamine asjaajamisel,
 • abivajaja abistamine abivahendite kasutamisel, õppimine,
 • töödokumentatsiooni täidamine.

Kandidaadilt eeldame:

 • sotsiaaal-, meditsiinialane haridust või „Hooldustöötaja“ koolituse läbimisest tunnistust,
 • vähemalt 1 aastane töökogemust hooldajana,
 • eesti-ja venekeele oskust,
 • eetilisus ja tolerantsus, stressitaluvus, analüüsivõime, vastutustunne, ausus, arengule orienteeritus, täpsus, tasakaalukus,
 • kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus.

Põhipuhkus: 28 päeva.

Kandideerimiseks palume esitada CV, haridust ja koolituse tõendavate dokumentide koopiad, väljavõte karistusregistrist ning esitada dokumendid hoolekandeasutusele „Sügis» aadressil Geoloogia tn.18, Sillamäe, 40233 või digiallkirjastatult e-mailile info@sugis.ee . Info telefonidel 39 25 793 või 5342 1753.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

  23 ja 29 septembril toimus „Merelaine“ keskuses kaks suurepärast kontserti Sillamäe muusikakooli õpetajad.
  23 septembril tutvustasid Tatjana Danilova (akordion) ja Margaretta Kisuns (akordion) «Mereline» külalistele eesti helilooja Raimond Valgre elulugu ja muusikat.
  Kõlasid kuulsad helilooja teosed, ja kõige äratuntavamat meloodiat «Sinilind» kuulas muusikute trio: Tatiana ja Margaretta klaveriga saatis Vladimir Võssotski.
  29 septembril kõlasid Mereline’is viiul ja klaver. Valentina Nekrylova ja Svetlana Roseeva esitasid R. Straussi, R. Schumanni, M. Glinka teoseid, samuti populaarne muusika kuulsatest filmidest.
  Siiras kontsert, mulle väga meeldis!
  Publik märkis, et viiuli helid tungivad südamesse. Bravo!

 

 

 

                                             

Hoolekandeasutuse „Sügis“ projekt „Integreeritud hoolekandeteenused Sillamäe linnas“ sai Riigi Tugiteenuste Keskuse rahastuse.

Septembris 2021 „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused” avatud taotlusvoorust Hoolekandeasutus „Sügis“ sai Riigi Tugiteenuste Keskuse positiivse rahastusotsuse projekti nr 2014-2020.2.02.21-0366 „Integreeritud hoolekandeteenused Sillamäe linnas“ elluviimiseks ning toetas projekti tegevusi 98 797,40 euroga, millest 15% on linna omafinanseering summas 14 819,61 eurot-.

Projekti eesmärk on toetada Eesti Rahvastikuregistri andmetel Sillamäe linnas elava hoolduskoormusega ja keskmise-, raske- ja sügava nägemis- ja liikumispuudega täisealisi inimesi, integreerides koduteenusega isikliku abistaja-, tugiisikuteenuse komponente isiku parema toimetuleku tagamiseks, elukvaliteedi parandamiseks ja säilitamiseks ning seeläbi pereliikmete hoolduskoormuse vähendamiseks, mis see järel tõstab pereliikmete sõltumatus ja sotsiaalne aktiivsus, sealhulgas tööturul osalemine.

Antud projekti raames pakutakse ka nõustamisteenuse ja tugigrupide abi hoolduskoormusega inimestele, mille eesmärk on sarnase kogemusega projekti osalejate vahel toimuv teadmiste- ja kogemuste vahetus ja/või nõustamine, pakutakse sotsiaalne ja/või praktiline tuge, emotsionaalne toetamine, jagatakse informatsioon toetuste ja teenuste kohta, samuti abivahendite kohta ja õpetatakse neid kasutama.

Toetus annab võimalust võtta tööle 2 spetsialisti, kes aitavad puudega inimesi kodus.

Projekt kestab 01.novembrist 2021 kuni oktoobri lõpuni 2023.

 

 

 

 

 

 

     

 

                                                     

Tasuta õigusnõustamine puuetega inimestele

 

Eesti Puuetega Inimeste Koda koostöös SA Õigusteenuste Bürooga pakub õigusnõustamise teenust keskmise, raske või sügava puudega inimestele. Erivajadusega isiku elukondlike õigusküsimuste lahendamiseks võivad sihtgrupi esindajatena nõustamisele pöörduda ka sihtgrupi hooldajad või pereliikmed.

Teenuse eesmärgiks on tagada erivajadustega isikutele õigusnõustamine ja abistamine igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel ning asjaajamisel.

Õigusabi tagatakse elukondlike õigusmurede lahendamisel: võlad, eluase, pereasjad, tööasjad, toetused jms.

Õigusnõustamiseks on vajalik eelregistreerimine SA Õigusteenuste Büroo telefonil 53 850 005 E-N kell 10- 16. Muul ajal saabunud kõnede puhul (v.a. laupäev ja pühapäev) või kui kõnele hetkel vastata ei saa, helistatakse pöördujale ÕTB poolt tagasi.

Teenus on sihtgrupi jaoks tasuta. Vajadusel on võimalus kasutada nõustamisel viipekeeletõlki.

Lisainfo: Tauno Asuja, Eesti Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist, tel: 661 6614 ja e-post: tauno.asuja@epikoda.ee Eesti Puuetega Inimeste Koda, https://epikoda.ee/oigusnoustamine SA Õigusteenuste Büroo, https://www.otb.ee

Õigusnõustamise teenust rahastab Justiitsministeerium.

                                                                       

                                        Seoses koroonaviiruse nakatumisnäitaja ja koduses isolatsioonis olevate inimeste arvu kasvamisega Hoolekandeasutuse «Sügis» töötajad erakorralistel juhtudel toimetavad toidu ja retseptiravimid inimestele koju.Toidu ja ravimite kohaletoimetamise tellimus võetakse vastu telefonidel 39 71246 ja 5803 1041Kohaletoimetamise teenus on tasuta. Kõigil asutuse töötajatel on kaasas ametitunnistused.

                                                             

                                                           

                                     

 

                                     

 

 

                                 11.12.2020 Hoolekandeasutust „Sügis“ külastasid päkapikud lasteaiast „Päikseke“.

                                          Külalised tõid kaasa palju kingitusi. Oleme kingituste eest väga tänulikud!

                 

         

 

                                                               PALJU EDU! PALU ÕNNE!

                                                               

                     

 

                                                    www.kriis.ee