Igapäevaelu toetamise teenuse osustamise kord

Igapäevaelu toetamise teenuse osustamise kord

 1. Teenuse eesmärk
  Igapäevaelu toetamise teenuse eesmärk on isiku parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning isiku lähedaste ja isikuga koos elavate isikute nõustamise kaudu.
 2. Teenuse osutamise aluseks olevad õigusaktid
  2.1. Sotsiaalhoolekande seadus
  2.2. Haldusleping Sotsiaakindlustusametiga erihoolekande teenuste osutamiseks
  2.3. Isikuandemete kaitse seadus
  2.4. Psüühiaatrilise abi seadus
  2.5. Hoolekandeasutuse «Sügis» Põhimäärus
  2.6. Muud õigused aktid
 3. Teenuse sihtgrupp
  3.1. Igapäevaelu toetamise teenust on õigus saada täisealisel isikul, kes vastab järgmistele tingimustele:
  a) isikul on raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire;
  b) isikule ei osutata samal ajal kogukonnas elamise teenust ega ööpäevaringset erihooldusteenust.
  c) ta suudab juhendamise korral toime tulla igapäevaelu toimingutega.
 4. Teenuse osutamise koht
  4.1. Lähtuvalt isiku võimalusest ja vajadustest igapäevaelu toetamise teenuse osutatakse:
  4.1.1.hoolekandeasutuse Sügis päevakeskuste ruumides;
  4.1.2.kliendi elukoha ruumides, klientiega koos elavate isikute kirjaliku nõusoleku olemasolul.
 5. Teenuse sisu kirjeldus
  5.1. Igapäevaelu toetamise teenuse osutamise käigus on teenuseosutaja kohustatud lähtuvalt isiku vajadustest ja suunamisotsuses nimetatud teenuse saamise eesmärgist:
  5.1.1.kujundama isiku isiklikke ja igapäevaelu oskusi, kaasates ta nimetatud oskusi arendavatesse tegevustesse, arvestades isiku terviseseisundit;
  5.1.2.juhendama isikut sotsiaalsete suhete loomisel, säilitamisel ja arendamisel;
  5.1.3.juhendama isikut aja planeerimisel ja vaba aja sisustamisel;
  5.1.4.juhendama isikut tervishoiu-, sotsiaal-, posti-, finants- ja muude teenuste kasutamisel ning hariduse omandamise võimaluste leidmisel ja elluviimisel;
  5.1.5.kujundama isiku tööoskusi ja võimaldama isikule töö tegemise harjutamist;
  5.1.6.nõustama isiku lähedasi, sealhulgas isikuga samas eluruumis elavaid isikuid, igapäevaelu toetamise teenust saama õigustatud isiku käitumise ja temaga suhtlemise eripärades;
  5.1.7.toetama teenust saavaid, sarnase diagnoosiga ja sellega seonduvate probleemidega isikuid toetavate gruppide tegutsemist isikute juhendamise ja nõustamise kaudu;
  5.1.8.kaasama isikut muudesse tegevustesse, mis on vajalikud igapäevaelu toetamise teenuse eesmärgi saavutamiseks.
 6. Protseduurid teenuse saamiseks
  6.1. Igapäevaelu toetamise teenusele suunamist korraldab Sotsiaalkindlustusamet, selleks on vaja esitada Sotsiaalkindlustusametile järgnevad dokumendid:
  a)isiku taotlus;
  b)psühhiaatri hinnang või rehabilitatsiooniplaan;
  c)isikut tõendava dokumendi koopia.
  6.2. Kui isik on õigustatud saama igapäevaelu toetamise teenust, väljastab Sotsiaalkindlustusamet talle suunamisotsuse, mille alusel pakub vabade kohtade olemasolul teenust.
  6.3. Sotsiaalkindlustusameti teenusele suunamise otsusega pöörduda teenuse osutaja poole hiljemalt 3 päeva jooksul.
  6.4. Isiku teenusele jõudmisel sõlmitakse temaga või tema esindajaga kirjalik leping.
 7. Teenuse finantseerimise põhimõtted
  7.1. Teenust finantseeritakse Sotsiaalkindlustusameti poolt.
  7.2. Päevakeskuste ruumide ekspluatatsioonikulud katakse Hoolekandeasutus Sügis eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt.
  7.3. Toitlustamise-, ekskursiooni ja muu ürituste ja nendega seotud kulud katakse kliendi rahavahenditest.
 8. Teenuse osutamise maht
  8.1. Teenust osutatakse isikule psühhiaatri hinnangu ja/või rehabilitatsiooniplaani alusel, milles on ära näidatud teenuse soovitatav maht.
  8.2. Hoolekandeasutus Sügis on tegevusluba 20 igapäevaelu toetamise teenuse osutamise kohale.
  8.3. Teenust osutatakse vähemalt 4 tundi kuus või vastavalt suunamiskirjas määratud mahule.
 9. Nõuded töökorraldusele, koostööle
  9.1. Igapäevaelu toetamise teenuse osutaja peab teavitama igapäevaelu toetamise teenusele saabujat, millistel päevadel ja kellaaegadel igapäevaelu toetamise teenust osutatakse.
  9.2. Isikule koostatakse individuaalne tegevusplaan 30 päeva jooksul peale isiku teenusele saabumist.
  9.3. Teenuse osutamise alustamisel peab teavitama teenuse saajat oma kodukorrast ning isiku õigustest ja piirangutest teenuse saamise ajal talle arusaadavas vormis ning selgitatakse võimalust vajadusel eestkostjale.
  9.4. Iga teenust kasutava isiku kohta peab olema avatud teenuse osutamist kirjeldav isiklik toimik, mis peab sisaldama vajalikke dokumente ja tegevuse/ülesannete täitmise regulaarset arvestust.
  9.5. Teenuse osutamisel sisuliste tegevuste elluviimisel ja tekkinud küsimuste ning probleemide korral tehakse koostööd: Sotsiaalkindlusametiga, kliendiesindusega, isikuperega, seadusliku esindajaga, raviarstiga, rehabilitatsioonimeeskonnaga, kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajatega, sarnastel eesmärkidel tegutsevate MTÜ´dega jt.
  9.6. Vajadusel tehakse Sotsiaalkindlustusametile ettepanek isiku suunamiseks tema erivajadustele kohasele teisele teenusele.
 10. Nõuded personalile
  10.1. Iga 10 teenusele suunatud isiku kohta peab olema üks tegevusjuhendaja.
  10.2. Psüühilise erivajadusega inimestele teenust osutav personal peab olema läbinud tegevusjuhendaja koolituse.
  10.3. Töötaja mõistab kutseala eetilisi põhimõtteid ja tegutseb neist lähtuvalt.
  10.4. Oskab suhelda isiku, tema pere ja lähedastega.
  10.5. Teab oma vastutust isiku ohutuse ja turvalisuse eest ning tegutseb vastavalt olukorrale.
 11. Kliendi õigused
  11.1. Kliendi õigused on tagatud Eesti Vabariigi põhiseaduse ja teiste Eestis kehtivate õigusaktidega, Euroopa inimõiguste konventsiooniga ja sotsiaalhoolekandeseadusega.
  11.2. Kliendil on õigus osaleda enda kohta käivate protseduuride väljaselgitamisel,tegevuskavade ja individuaalsete plaanide koostamisel.
  11.3. Kliendil on õigus anda tagasisidet ja teha ettepanekuid sihtasutuse igapäevaelu toetamise teenusetöökorralduse kohta.
  11.4. Kliendil on õigus füüsilisele, vaimsele ja majanduslikule turvalisusele.
  11.5. Hoolekandeasutuse Sügis ettepanekute ja kaebuste käsitlemiskorda tutvustab allkirja vastu klientidele tegevusjuhendaja.
  11.6. Kliendil on õigus pöörduda kõigis küsimuste, kaebuste ja ettepanekutega päevakeskuse tegevusjuhendaja poole abi saamiseks või küsimuste lahendamiseks.
  11.7. Kliendil on õigus osaleda päevakeskuse tegevustes vastavalt tema personaalsele tegevuskavale, võtta osa ühisüritustest. Ühisüritustel, seotud väljasõimisega eestkostetava kaasamisel nõutakse eestkostja kirjaliku nõusoleku.
  11.8. Kliendil on õigus töötada vastavalt oma võimetele.
 12. Kliendi kohustused
  12.1. Klient on kohustatud täitma päevakeskuse kodukorda.
  12.2. Klient on kohustatud hoidma puhtust ja korda päevakeskuse ruumides ja territooriumil.
  12.3. Sõltuvalt oma tervislikust seisundist ja oskustest on klient kohustatud hoolitsema enda puhtuse ja hügieeni eest, kandma puhtaid riideid.
  12.4. Klient on kohustatud päevakeskuse vara tahtliku rikkumise korral maksma kinni päevakeskusele või kaasklientidele tekitatud kahju.
  12.5. Klient on kohustatud täitma üldtunnustatud käitumisnorme.
 13. Teenuse lõpetamise tingimused
  13.1. Teenus lõpetatakse kui klient ei kasuta teenust järjest rohkem kui kaks kuud väljaarvatud statsionaarsel tervishoiuteenusel viibimise korral või kui klient ja/või tema seaduslik esindaja selleks ise soovi avaldab.
  13.2. Teenuse osutaja teavitab klienti, tema seaduslikku esindajat ja Sotsiaalkindlustusametit igapäevaelu toetamise teenuse osutamise lõppemise tähtpäeva saabumisest, teenuse saamise jätkamise vajadusest ning raamlepingu lõppemisest ja ennetähtaegse lõpetamise kavatsusest vähemalt kolm kuud enne teenuse osutamise lõppemise tähtpäeva.
  13.3. Teenuse osutaja teavitab esimesel võimalusel teenust saavat isikut, Sotsiaalkindlustusametit ja isiku seaduslikku esindajat igapäevaelu toetamise teenuse osutamise kestel selgunud asjaoludest, mille tõttu osutatav teenus ei vasta tema vajadustele.
  13.4. Teenuse osutamise lõpetamisel hindab teenuse osutaja kirjalikult isikule suunamisotsuses kindlaks määratud eesmärgi täitmist ning esitab hinnangu hiljemalt koos viimase arvega Sotsiaalkindlustusametile. Kui isikule seatud eesmärki ei täidetud, lisab teenuse osutaja selgituse eesmärgi saavutamata jäämise põhjuste kohta.
 14. Lõppsätted
  14.1. Käesolev kord kuulub läbivaatamisele ja vajadusel korrigeerimisele vähemalt üks kord aastas.
  14.2. Käesoleva korra läbivaatamist ja korrigeerimist juhib vanemtegevusjuhendaja koostöös tegevusjuhendajatega, klientidega ning asutuse direktoriga.
  14.3. Korra kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks asutuse direktor oma käskkirjaga.
  14.4. Käesolev kord jõustub selle kinnitamise hetkest.