Sillamäe dementsete päevakeskuse teenus

Sillamäe dementsete päevakeskuse teenus

 

                                           

 

 

 

Projekti raames hoolekandeasutus „Sügis“ pakub Eesti Rahvastikuregistri andmetel Sillamäe linnas elavatele mäluhäiretega inimestele päevahoiuteenust, mis võimaldab nende pereliikmetel vähendada hoolduskoormust ja ennast tööturul realiseerida, kartmata dementsust põdevate lähedaste elu ja tervise pärast. Teenuse osutamiseks on loodud 10-le dementsusega inimestele kohta.

Teenuse eesmärgiks on:

  • turvalise keskkonna ja ohutu ajaveetmise, hoolduse ja järelevalve tagamine mäluhäiretega isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla;
  • pereliikmete hoolduskoormuse vähendamine ning hoolduskoormusega inimeste toetamine tööturule sisenemisel või tööturul jätkamisel.

Teenuse sihtgruppi kuuluvad mäluhäiretega isikud, kes vajavad päevasel ajal pidevat järelevalvet ning arendavaid tegevusi. Klient saab iseseisvalt hakkama söömise ning põhiliste hügieenitoimingutega.

Teenust osutatakse isikutele, kes öisel ajal on kodustes tingimustes suutelised iseseisvalt hakkama saama või neile on öisel ajal tagatud hooldus ja järelevalve mitteformaalse hoolduse kaudu või kui isiku lähedastel ei ole võimalik päevasel ajal teda hooldada või kui lähedased vajavad hoolduskoormuse vähendamist.

Päevahoiuteenuse lühimaks võimalikuks perioodiks on 2 tundi ja pikimaks perioodiks 10 tundi ühes kalendripäevas.

Päevahoiuteenust osutatakse üldjuhul tööpäevadel teenuse osutaja lahtiolekuaegadel, lähtudes teenuse saaja kõrvalabi vajadusest.

Päevahoiuteenuse raames tagatakse järgmised toimingud:

  • toitlustamise korraldamine (kohapealse toitlustamise tagamine (lisatasu eest) või võimaluste loomine teenuse saajate poolt kaasa võetud toidu soojendamiseks ja säilitamiseks);
  • vajadusel transporditeenuse korraldamine teenusele tulemiseks ja teenuselt lahkumiseks, juhul kui hoolduskoormusega inimesel puudub võimalus kasutada enda transporti (lisatasu eest);
  • võimaluste loomine puhkamiseks;
  • tegevused füüsilise seisundi säilitamiseks (võimlemine, jalutamine jms);
  • tegevused kognitiivsete võimete säilitamiseks (ristsõnade lahendamine, muusika, käsitöö jms);

 

Teenuse osutaja tagab teenuse saajale hooldustoimingud ja muud toetavad ning toimetulekut tagavad toimingud ja teenused, mis on määratud hooldusplaanis.

Hooldusplaani koostab teenuse osutaja koos teenuse saaja või tema seadusliku esindajaga 30 päeva jooksul teenuse saajale teenuse osutamise alustamisest. Hooldusplaanis määratletakse hooldustoimingute vajaduse mahud ja sagedus ning eesmärgid, lähtudes konkreetse teenuse saaja abivajadustest.

Teenuse osutaja koos teenuse saaja või tema seadusliku esindajaga vaatavad vähemalt üks kord poole aasta jooksul hooldusplaani üle ning vajadusel korrigeerivad seda.

Teenus on teenuse saajale perioodil 1. jaanuarist 2022. a kuni 30. septembrini 2023. a tasuta.

Perioodil 1. jaanuarist 2022. a kuni 30. septembrini 2023. a finantseeritakse teenuste osutamist Sillamäe Linnavalitsuse projekti „Sillamäe dementsete päevakeskuse loomine“ vahenditest. (Euroopa Sotsiaalfondi struktuuritoetused, nr Struktuuritoetuste registris 2014-2020.2.02.21-0351).

Dementsete päevakeskuse hoolekandeteenuse osutamise kord on kehtestatud Sillamäe Linnavolikogu määrusega nr 13 „Sotsiaalteenuste osutamise kord“ §17.

Projekti kestvus 01.jaanuar 2022 – 30.september 2023.