Toetatud elamise teenuse klientide külastamise kord

Toetatud elamise teenuse klientide külastamise kord

 
1.Üldreeglid
1.1. Teenuse osutatakse kliendi elukoha ruumides, klientiega koos elavate isikute kirjaliku nõusoleku olemasolul.
1.2. Kliendil on kohustus koostöösuhtele tegevusjuhendajaga, täitma kõik tegevusjuhendaja märkuseid ja ülesandeid vastavalt suunamiskirjas määratud mahule.
1.3. Klient tevitab esimesel võimalusel tegevusjuhendajat tervise seisundi halvenemisest.
1.4. Vajadusel tegevusjuhendaja annab teada kliendi eestkostjale või pereliikmetele, kliendi tervise seisundi halvenemisest.
1.5. Klient suhtub tegevusjuhendajaga austavalt.
2.Klientide külastamise korraldamine
2.1. Klient teavitab tegevusjuhendajat külastuse soovist ning lepib kokku kuupäeva ja aja.
2.2. Tagama tegevusjuhendajale kokkulepitud ajal sissepääsu oma korterisse toetatud elamise teenuse osutamiseks.
2.3. Klient täidab kõik tegevusjuhendaja märkuseid ja ülesandeid vastavalt tegevuskavale ja/või individuaalse plaani jargi .
2.4. Klient ei tohi olla tarvitanud alkohoolseid jooke, narkootiliste, toksiliste ainete toomine, nende tarbimine ja teistele andmine. Külastamise ajal klient ei tee suitsu.
2.5. Kui kliendi käik on mõjunud negatiivselt tegevusjuhendajale, siis võib tegevusjuhendaja lähtuvalt kliendi huvist külastusaegu lühendada või keelata.
2.6. Muud külastusega seonduvad probleemid lahendab tegevusjuhendaja.
3.Tervis ja hügieen
3.1. Arsti poolt määratud ravimite võtmine on kliendile kohustuslik.
3.2. Keelatud on tegevus, mis ohustab isiku enda või mõne teise isiku tervist.
3.3. Klient on kohustatud hoolitsema enda puhtuse ja hügieeni eest, kandma puhtaid riideid.
4.Ürituste külastamine
4.1. Ühisürituste külastamine toimub kollektiivselt tegevusjuhendaja juhtimisel.
4.2. Klient on kohustatud täitma üldtunnustatud käitumisnorme.
4.3. Ühisüritustel, seotud väljasõimisega eestkostetava kaasamisel nõutakse eestkostja kirjaliku nõusoleku.
5.Keelatud tegevused
5.1. Varastamine.
5.2. Vägivald (vaimne, füüsiline ning seksuaalne).
6.Koosolekud
6.1. Vajadusel toimuvad klientide ja tegevusjuhendajate koosolekud.
6.2. Koosolekud protokollitakse.
7.Korraga tutvumine
7.1. Korda tutvustab tegevusjuhendaja klientidele, eestkostjatele koosolekul või vajadusel individuaalselt.
7.2. Iseseisvalt saab tutvuda toetatud elamise teenuse klientide külastamise korraga tegevusjuhendaja kabinetis, infostendidel.
8.Korra muutmine
8.1. Käesolev kord kuulub läbivaatamisele ja vajadusel korrigeerimisele vähemalt üks kord aastas.
8.2. Käesoleva korra läbivaatamist ja korrigeerimist juhib vanemtegevusjuhendaja koostöös tegevusjuhendajatega, klientidega ning asutuse direktoriga.
8.3. Korra kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks asutuse direktori oma käskkirjaga.
8.4. Käesolev kord jõustub selle kinnitamise hetkest.