Igapäevaelu toetamise teenuse päevakeskuse kodukord

Igapäevaelu toetamise teenuse päevakeskuse kodukord

 

Hoolekandeasutuse » Sügis»  igapäevaelu toetamise teenuse osutamise kord

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Päevakeskuse üldreeglid:
1.1. Päevakeskus on klientidele avatud: esmaspäev- reede 08.00-16.00
1.2. Klientid saabuvad ja lahkuvad päevakeskussest iseseisvalt või vajadusel tegevusjuhendaja saatmisega.
1.3. Klient tevitab esimesel võimalusel tegevusjuhendajat tervise seisundi halvenemisest, päevakeskuse mitte külastamisest.
1.4. Vajadusel tegevusjuhendaja annab teada kliendi eestkostjale või pereliikmetele, kliendi puudumisest, päevakeskusest enne lepitud ajani lahkumisest.
1.5. Päevakeskuse klient ei häiri oma tegevusega teisi päevakeskuse klienteid, töötajateid ja suhtub teistesse külastajatesse heasoovlikult ja sõbralikult.

2.Tegevused
2.1. Psühhiliste või vaimu erivajadustega isikutega läbiviidavaid tegevusi juhendab tegevusjuhendaja.
2.2. Tegevusjuhendaja lähtub oma töös tegevusjuhendaja ametijuhendist.
2.3. Koostöös kliendiga on tegevusjuhendaja töö aluseks teenusele suunaja poolt suunamiskirjas ära toodud soovituslikud tegevused.
2.4. Päevakeskuse tegevuste aluseks on kuu- ja nädalaplaan, mis asub stendil.
2.5. Päevakeskuse klient peab alluma personali korralekutsuvatele märkustele.
2.6. Päevakeskuses toimuvaid huviringe ja tegevusi juhendatakse suunamiskirjaga klientidele individuaalselt.
2.7. Huviringides osalejad ja väljaspool tööaega ruumi kasutavad inimesed vastutavad tegevuse või ürituse lõppedes ruumide korrasoleku eest.
2.8. Päevakeskuse töötajatel on õigus jätta joobes või kodukorda rikkuv klient teenindamata.
2.9. Päevakeskuse töötajatel on õigus nõuda kodukorda rikkuval kliendil lahkumist päevakeskuse ruumidest.

3.Ruumide sisustus, inventar ja heakord
3.1. Päevakeskuse töövahendeid ja muid tegevusteks ettenähtud vahendeid saab kohapeal kasutada iga kliendi.
3.2. Päevakeskuse klient hoiab ja kasutab päevakeskuse vara, ruume ja kasutamiseks antud inventari heaperemehelikult.
3.3. Ruumide sisustust ning inventari hoitakse terve ning puhtana. Puhtust ning korda hoiavad kõik kliendid. Oma tegevuskoha koristab igaüks ise.
3.4. Ühiskasutuses olevad ruumid koristatakse tegevusjuhendaja juhendamisel.
3.5. Tegevusjuhendajal on õigus kontrollida heakorda ning nõuda puuduste kõrvaldamist.
3.6. Korra ja puhtuse tagamiseks vajalikud vahendid on kättesaadavad selleks ette nähtud ruumis.
3.7. Tahtlikult lõhutud, kahjustatud või kasutamiskõlbmatuks muudetud sisustuse/inventari maksumus kuulub teo toime pannud isiku poolt hüvitamisele.
3.8. Kõik aitavad kaasa ümbruse heakorrastamisel. Tööga seotud tegevused toimuvad tegevusjuhendaja juhendamisel. Tegevusjuhendaja tutvustab enne tööprotsesside algust ohutuid töövõtteid.
3.9. Ohutustehnika nõuete täitmine ja ohutute töövõtete kasutamine on kohustuslik.

4.Tervis ja hügieen
4.1. Arsti poolt määratud ravimite võtmine on kliendile kohustuslik.
4.2. Terviseprobleemidest peab klient teavitama tegevusjuhendajat.
4.3. Keelatud on tegevus, mis ohustab isiku enda või mõne teise isiku tervist.
4.4. Klient on kohustatud hoolitsema enda puhtuse ja hügieeni eest, kandma puhtaid riideid.
4.5. Välisriided ja välisjalatsid jätan esikus, võetakse kaasa vahetusjalanõud.

5.Toitlustamine
5.1. Klientide toitlustamine teenuse ajal toimub päevakeskuse kööginurgis või söögisaalis.
5.2. Toitu valmistatakse ka tegevusjuhendaja juhendamisel päevakeskuse kööginurgas.
5.3. Söögi valmistamine ja toitlustamine toimub klientide rahavahenditest.
5.4. Kasutatud toidunõud enda poolt peseb igaüks ise.
6.Ürituste külastamine

6.1. Ühisürituste külastamine toimub kollektiivselt tegevusjuhendaja juhtimisel.
6.2. Klientide sünnipäevade ja teiste tähtpäevade pidamine toimub tegevusjuhendaja juhendamisel.
6.3. Klient on kohustatud täitma üldtunnustatud käitumisnorme.
6.4. Ühisüritustel, seotud väljasõimisega eestkostetava kaasamisel nõutakse eestkostja kirjaliku nõusoleku.

  1. Keelatud tegevused

7.1. Keelatud on lärmamine ja vägivald ning tegevused, mis rikuvad päevakeskuse ruumides kaasklientide rahu ja korda (nt vali muusika, karjumine jne.)
7.2. Keelatud on alkohoolsete jookide, narkootiliste ja toksiliste ainete toomine nende tarbimine ja teistele levitamine.
7.3. Keelatud on suitsetamine tubades ja selleks mitte ettenähtud ruumides.
7.4. Keelatud on päevakeskusele kuuluva vara viimane päevakeskusest välja või teistesse ruumidesse ilma selleks luba küsimata.
7.5. Keelatud on tuua kaasa määrivaid, haisevaid ja reostavaid aineid.
7.6. Keelatud on varastamine ja varastatud asjade edasi müümine.
7.7. Vägivald (vaimne, füüsiline ning seksuaalne).

  1. Koosolekud

8.1. Vajadusel toimuvad klientide ja tegevusjuhendajate koosolekud.
8.2. Koosolekud protokollitakse.

  1. Kodukorraga tutvumine

9.1. Kodukorda tutvustab tegevusjuhendaja klientidele, eestkostjatele koosolekul või vajadusel individuaalselt.
9.2. Iseseisvalt saab tutvuda igapäevaelu toetamise teenuse kodukorraga tegevusjuhendaja kabinetis, infostendidel.

  1. Kodukorra muutmine

10.1. Käesolev kodukord kuulub läbivaatamisele ja vajadusel korrigeerimisele vähemalt üks kord aastas.
10.2. Käesoleva kodukorra läb ivaatamist ja korrigeerimist juhib vanemtegevusjuhendaja koostöös tegevusjuhendajatega, klientidega ning asutuse direktoriga.
10.3. Kodukorra kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks asutuse direktori oma käskkirjaga.
10.4. Käesolev kodukord jõustub selle kinnitamise hetkest.