Erihoolekandeosakond

Erihoolekandeosakond

  • Igapäevaelu toetamise teenus
  • Toetatud elamise teenus

   

    • Erihoolekandeteenuse taotlemine
    • Erihoolekandeteenused on mõeldud täisealisele inimesele, v.a ainult dementsuse diagnoosiga vanaduspensioniealistele, kellel on raskest, sügavast või püsivast psüühikahäirest tulenevalt välja kujunenud suurem vajadus kõrvalabi, juhendamise või ka järelevalve järele ning kes vajavad toimetulekuks professionaalset kõrvalabi. Sotsiaalkindlustusamet võtab erihoolekandeteenuste järjekorda vähemalt 16-aastase inimese.Igapäevaelu toetamise teenuse, töötamise toetamise teenuse, toetatud elamise teenuse või kogukonnas elamise teenuse saamiseks tuleb taotlejal lisaks teenuse taotlusele esitada kirjalik hinnang psühhiaatrilt või rehabilitatsiooniplaan. Ööpäevaringsele erihooldusteenusele saamiseks peab inimesele alati olema koostatud rehabilitatsiooniplaan ja hinnatud, kui vajalik teenus talle on, v.a kohtumäärusega teenus. Juhul kui rehabilitatsiooniplaani ei ole koostatud või pole hinnatud, kui vajalik teenus talle on, suunab juhtumikorraldaja inimese sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutaja juurde rehabilitatsiooniplaani koostama.Erihoolekandeteenuse taotluse saab esitada inimene ise või tema esindaja. Pärast taotluse esitamist valitakse abivajajale sobivaim teenuseosutaja koostöös sotsiaalkindlustusameti, inimese enda ja teenuseosutajaga.