Teenuse osutamise kord

Teenuse osutamise kord

 

                                                                                                                                                                 KINNITATUD
                                                                                                                 Hoolekandeasutuse “Sügis” 03.11.2021.a
                                                                                                                                                  käskkirjaga nr 1-1.1/31 

    PROJEKTIPÕHINE INTEGREERITUD HOOLEKANDETEENUSE OSUTAMISE KORD
Integreeritud hoolekandeteenus — ühendab koduteenuse, tugiisikuteenuse ja isikliku abistaja teenuse
erinevaid tegevusi. Teenuste eri tegevusi ühendatakse arvestades paindlikult ja terviklikult inimese
vajadusi.
Käesolev kord on koostatud asutuse “Sügis” hooldajate poolt klientidele osutatavate teenuste
reguleerimiseks.
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Osutama teenuseid vastavalt Hoolekandeasutuse “Sügis” ja tema poolt teenindatavate kõrvalabi
vajavate isikute (edaspidi: Kliendi) vahel sõlmitud teenuste osutamise lepingutele.
1.2. Osutama klientidele ainult neid teenuseid ja selles ulatuses, mis on sotsiaalkomisjoni poolt
määratud ja lepingus märgitud.
1.3. Klienditeenindus toimub koostatud hooldusplaani järgi vastavalt Kliendi vajadustele.
1.4. Pöörduma koheselt projektijuhi poole lepingus ettenähtud teenuste osutamist takistavate
ettenägematute situatsioonide ilmnemisel.
1.5. Hooldajal on õigus alkoholi- või narkojoobes klienti mitte teenindada.
1.6. Klienditeenindus on saadaval ainult tööpäevadel kella 8.00-st — 17.00-ni (va lühendatud
tööpäevadel).
1.7. Ilma Kliendi loata mitte viibida teistes ruumides ja mitte puutuda klientide asju.
1.8. Kliendi puudumisel on tema korteris viibimine keelatud.
1.9. Kui hooldajal on Kliendi korteri võtmed, siis Kliendi pikaajalisel mingil põhjusel äraolekul
(kliendi haiglasse paigutamine, mõneks ajaks lähedaste juurde kolimine vms) anda võtmed üle
Kliendi või projektijuhi kätte.
1.10. Keelatud on astuma Kliendiga isiklikesse rahalistesse suhetesse, vastu võtma kingitusi, võtma
raha või asju oma isiklikule hoiule.
1.11. Hooldaja on kohustatud teavitama projektijuhti Kliendiga ilmnevatest olulistest muutusest või
asjaoludest, nt Kliendi haiglasse paigutamisest, lähedaste saabumisest jms.
1.12. Kliendi surma korral ja tema korterist leidmisel anda sellest koheselt teada telefoni teel 112 ja
projektijuhti. Edasised toimingud viiakse läbi projektijuhiga koos.
1.13. Teiste klientide ja hooldajate asjade arutamine klientidega ei ole lubatud.
1.14. Töösuhte ajal ja pärast töösuhte lõppemist hoidma töö tõttu teatavaks saanud teiste inimeste
perekonna- ja eraellu puutuvaid andmeid ning muud konfidentsiaalsena saadud informatsiooni.
2. OSUTATUD TEENUSTE PÄEVIKU JA TÖÖAJATABELI PIDAMINE
2.1. Iga Kliendi kohta peab olema teenuste osutamise päevik ja tööajatabel, mis tuleb täita igakuiselt.
2.2. Päevikusse tuleb märkida:
2.2.1.saabumise ja lahkumise kuupäev, kellaaeg;
2.2.2. teenuse osutamiseks kulutatud tundide arv;
2.2.3. milliseid teenuseid osutati, lühikirjeldus;
2.2.4. kui palju Kliendilt kauba ostmiseks raha laekus, kui palju kulus, näidatakse jääk;
2.2.5. tutvuda Kliendi kirjega kliendile kättesaadaval viisil;
2.2.6. mis tahes oluline teave, mis on seotud Kliendi ja kliendile teenuste osutamisega.
2.3. Klient peab iga kande all oma allkirjaga kinnitama üleskirjutuse õigsust.
2.4. Vajadusel esitada teenuste osutamise päevik projektijuhile kontrollimiseks.
2.5. Täita iga aruandekuu lõpus klientide külastamise tööajatabelit, märkides ära kuupäeva, kliendi
nime, ühele külastusele kulunud aja, samuti teenuste osutamisele kulunud aja kokku.
3. KODUTEENUSED
3.1. Koduteenus jaguneb koduabi ja isikliku abistaja toiminguteks.

3.2. Koduteenuste ja isikliku abistaja teenuse maht ja sisu kujuneb lähtuvalt abivajaduse hindamisest:
3.2.1.poe tellimuste vastuvõtmine, kaupade ostmine ja kojutoomine lähimast poest, apteegist,
invaabivahendite müügikohast vm;
3.2.2. abistamine toidu valmistamisel, sooja toidu tellimine, valmistoidu soojendamine, abistamine
söömisel jm ning toidunõude pesemine;
3.2.3. esmane eluaseme koristamine (põrandate pühkimine ja pesemine, tolmu pühkimine, vaipade
puhastamine tolmuimejaga, prügi väljaviimine, voodi korrastamine);
3.2.4.pesu pesemise korraldamine, kui selleks on Kliendil soov ja vajadus;
3.2.5.mitteliikuva Kliendi hügieenitoimingud (pesemine, mähkmete vahetamine, riietamine jms),
koduse pesemise korraldamine (kui selleks on olemas turvalised tingimused) ja vajadusel
Kliendi abistamine kodusel pesemisel;
3.2.6. lamava Kliendi kehaasendi muutmine erinevate ergonoomiliste töövõtetega;
3.2.7.ise liikuva Kliendi hügieenitoimingud (pesemine, puhastamine, mähkmete vahetamine),
potitooli välja viimine, koduse pesemise korraldamine (kui selleks on olemas turvalised
tingimused) ja vajadusel Kliendi abistamine kodusel pesemisel;
3.2.8. abistamine ja motiveerimine liikumisel, võimlemiskava järgimisel ja võimlemisharjutuste
tegemisel, õues jalutamine ning juhendamine abivahendite kasutamisel;
3.2.9.kliendi abistamine kirjutamisel ja lugemisel;
3.2.10. kliendi saatmine arsti juures käimisel, haiglasse minemisel, muude ametiasutuste külastamisel
vms;
3.2.11. arsti koju kutsumine, arsti numbri broneerimine, õeteenuste korraldamine;
3.2.12. transpordi tellimine;
3.2.13. analüüsima Kliendi seisundit ja vajadusi ning edastama informatsiooni abivajaduse muutumise
kohta projektijuhile;
3.2.14. täitma vajaduse korral muid hooldaja töö iseloomust ja hooldaja ametikohast tulenevaid
ülesandeid.
4. TUGIISIKU TEENUSED
4.1. Tugiisiku teenuse sisuks on:
4.1.1.motiveerimine, jõustamine ja juhendamine igapäevaelu toiminguteks vajalike oskuste ning
harjumuste kujundamisel ja säilitamisel, igapäevaelu toimingute korraldamisel ja toetamisel
ning ühiskonnaelus osalemiseks vajalike rollide ja kohustuste täitmisel, millega inimene oma
erivajadusest tulenevalt iseseisvalt toime ei tule;
4.1.2.juhendamine ja abistamine kodus ning väljaspool kodu asjaajamisel ja suhtlemisel (näiteks
saatmine töökohas, ametiasutustes, haiglas, kaupluses vms asutuses) ning probleemolukordade
lahendamisel ja sotsiaalsete suhete loomisel ning säilitamisel;
4.1.3.teenuse saaja või eestkostja loal tugivõrgustiku nõustamine ja regulaarse tagasiside andmine
teenuse saaja taastumise, toimetuleku toetamise ning võimalike teenuste osutamist takistavate
asjaolude kohta;
4.1.4.vajadusel transporditeenuse korraldamine teistele teenustele jõudmiseks ja sealt lahkumiseks
ning teenuse saaja abistamine transporditeenuse kasutamise raames;;
4.1.5. abistamine arendavate tegevuste läbiviimisel;
4.1.6.vestlus, informatsiooni edastamine vms; toimetulekutoetuse, puudeastme taotlemine, muude
dokumentide muretsemine, näitude vaatamine ja teatamine, kommunaalmaksete tasumine
pangas vms;
4.1.7.kliendi elukeskkonna ohutu ümbruse hoidmine, säilitamine ja tagamine õiguspäraste ja sobivate
meetmetega;
4.1.8.viibides Kliendiga kodu väljaspool ümbruse ohtude märkamine ja neile tähelepanu juhtimine;
4.1.9.tugiisik võib teenuse saajat aidata oma sarnaseid elukogemusi jagades või olla kontaktisik
teenuse saaja ja teiste abiosutajate vahel.
5. TEENUSE OSUTAMISE KORDA MUUTMINE
5.1. Kord saab vastavalt vajadusele muuta või täiendada lähtuvalt direktori korraldusest.