Isikliku abistaja teenus

Isikliku abistaja teenus

Isikliku abistaja teenuse eesmärk on suurendada „Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse“ § 2 lõike 1 tähenduses puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate koormust.

Teenuse osutamisel abistatakse teenuse saajat tegevustes, mille sooritamiseks vajab isik puude tõttu füüsilist kõrvalabi. Isiklik abistaja aitab isikut tema igapäevaelu tegevustes, nagu liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieenitoimingutes, majapidamistöödes ja muudes toimingutes, milles isik vajab juhendamist või kõrvalabi.

Teenuse saajal on õigus valida teenust vastavalt Sotsiaalhoolekande seaduse § 28 lõikele 3.

Isikliku abistaja konkreetsed tööülesanded ja tööaeg sätestatakse haldusaktis või halduslepingus, mille sõlmivad isik, isiklik abistaja ja sotsiaalosakond.

Haldusaktis või halduslepingus määratakse ka poolte rahalised kohustused isikliku abistaja teenuse eest tasumisel.

Isikliku abistaja teenuste osutamist Sillamäe linna haldusterritooriumil korraldab Hoolekandeasutus „Sügis“.