Arhiiv

Arhiiv

     

 

 

 

 

 

 

                   

Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) rahuldas Sillamäe Linnavalitsuse esitatud toetuse taotlus projekti „Sillamäe dementsete päevakeskuse loomine» elluviimiseks rahastuse. 

Päevakeskus luuakse sotsiaalhoolekandeasutuse «Sügis» baasil.

Projekti raames hoolekandeasutus „Sügis“ pakub Eesti Rahvastikuregistri andmetel Sillamäe linnas elavatele mäluhäiretega inimestele päevahoiuteenust, mis võimaldab nende pereliikmetel vähendada hoolduskoormust ja ennast tööturul realiseerida, kartmata dementsust põdevate lähedaste elu ja tervise pärast. Teenuse osutamiseks on loodud 10-le dementsusega inimestele kohta.

Teenuse eesmärgiks on:

  • turvalise keskkonna ja ohutu ajaveetmise, hoolduse ja järelevalve tagamine mäluhäiretega isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla;
  • pereliikmete hoolduskoormuse vähendamine ning hoolduskoormusega inimeste toetamine tööturule sisenemisel või tööturul jätkamisel.

Teenuse sihtgruppi kuuluvad mäluhäiretega isikud, kes vajavad päevasel ajal pidevat järelevalvet ning arendavaid tegevusi. Klient saab iseseisvalt hakkama söömise ning põhiliste hügieenitoimingutega.

Teenust osutatakse isikutele, kes öisel ajal on kodustes tingimustes suutelised iseseisvalt hakkama saama või neile on öisel ajal tagatud hooldus ja järelevalve mitteformaalse hoolduse kaudu või kui isiku lähedastel ei ole võimalik päevasel ajal teda hooldada või kui lähedased vajavad hoolduskoormuse vähendamist.

Päevahoiuteenuse lühimaks võimalikuks perioodiks on 2 tundi ja pikemaks perioodiks 10 tundi ühes kalendripäevas.

Päevahoiuteenust osutatakse üldjuhul tööpäevadel teenuse osutaja lahtiolekuaegadel, lähtudes teenuse saaja kõrvalabi vajadusest.

Päevahoiuteenuse raames tagatakse järgmised toimingud:

  • toitlustamise korraldamine (kohapealse toitlustamise tagamine (lisatasu eest) või võimaluste loomine teenuse saajate poolt kaasa võetud toidu soojendamiseks ja säilitamiseks);
  • vajadusel transporditeenuse korraldamine teenusele tulemiseks ja teenuselt lahkumiseks, juhul kui hoolduskoormusega inimesel puudub võimalus kasutada enda transporti (lisatasu eest);
  • võimaluste loomine puhkamiseks;
  • tegevused füüsilise seisundi säilitamiseks (võimlemine, jalutamine jms);
  • tegevused kognitiivsete võimete säilitamiseks (ristsõnade lahendamine, muusika, käsitöö jms).

Teenuse osutaja tagab teenuse saajale hooldustoimingud ja muud toetavad ning toimetulekut tagavad toimingud ja teenused, mis on määratud hooldusplaanis, mis koostab teenuse osutaja koos teenuse saaja või tema seadusliku esindajaga 30 päeva jooksul teenuse saajale teenuse osutamise alustamisest. Hooldusplaanis määratletakse hooldustoimingute vajaduse mahud ja sagedus ning eesmärgid, lähtudes konkreetse teenuse saaja abivajadustest.

Teenuse osutaja koos teenuse saaja või tema seadusliku esindajaga vaatavad vähemalt üks kord poole aasta jooksul hooldusplaani üle ning vajadusel korrigeerivad seda.

Perioodil 1. jaanuarist 2022. a kuni 30. septembrini 2023. a finantseeritakse teenuste osutamist Sillamäe Linnavalitsuse projekti „Sillamäe dementsete päevakeskuse loomine“ vahenditest. (Euroopa Sotsiaalfondi struktuuritoetused, nr Struktuuritoetuste registris 2014-2020.2.02.21-0351).

Dementsete päevakeskuse hoolekandeteenuse osutamise kord on kehtestatud Sillamäe Linnavolikogu määrusega nr 13 „Sotsiaalteenuste osutamise kord“ §17.

Teenus on teenuse saajale  tasuta.

Projekti kestvus 01.jaanuar 2022 – 30.september 2023a.

 

Hoolekandeasutuse „Sügis“ projekt „Integreeritud hoolekandeteenused Sillamäe linnas“ sai Riigi Tugiteenuste Keskuse rahastuse.                     

Septembris 2021 „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused” avatud taotlusvoorust Hoolekandeasutus „Sügis“ sai Riigi Tugiteenuste Keskuse positiivse rahastusotsuse projektitaotluse „Integreeritud hoolekandeteenused Sillamäe linnas“ elluviimiseks ning toetas projekti tegevusi 98 797,40 euroga, millest 15% on linna omafinanseering summas 14 819,61 eurot.

Projekti eesmärk on toetada Eesti Rahvastikuregistri andmetel Sillamäe linnas elava hoolduskoormusega ja keskmise-, raske- ja sügava nägemis- ja liikumispuudega täisealisi inimesi, integreerides koduteenusega isikliku abistaja-, tugiisikuteenuse komponente isiku parema toimetuleku tagamiseks, elukvaliteedi parandamiseks ja säilitamiseks ning seeläbi pereliikmete hoolduskoormuse vähendamiseks, mis see järel tõstab pereliikmete sõltumatus ja sotsiaalne aktiivsus, sealhulgas tööturul osalemine.

Antud projekti raames pakutakse ka nõustamisteenuse ja tugigrupide abi hoolduskoormusega inimestele, mille eesmärk on sarnase kogemusega projekti osalejate vahel toimuv teadmiste- ja kogemuste vahetus ja/või nõustamine, pakutakse sotsiaalne ja/või praktiline tuge, emotsionaalne toetamine, jagatakse informatsioon toetuste ja teenuste kohta, samuti abivahendite kohta ja õpetatakse neid kasutama.

Toetus annab võimalust võtta tööle 2 spetsialisti, kes aitavad puudega inimesi kodus.

Projekt kestab 01.novembrist 2021 kuni oktoobri lõpuni 2023.

 

 

 

Toloka

 

 

 

 

 

Nad tegid ära!

Hoolekandeasutuses «Sügis» läbis toloka

 

Sillamäe Volikogu  esimehe  Jelena Koršunova

 päevakeskuses «Меrelaine» külastajatega kohtumine

 

«Sugis» saatis talve ära

 

 

 

 

 

 Selline kokkusattumus — rahvusvahelise naistepäeva eel, vastavalt kalendrile saabus ka Vastlapäev.

Meie keskuse poisid õnnitlesid naisi naistepäeva puhul ja läksid õue talve ära saatma.

Osaleti võistlustel: rõngaste viskamine, saapa viskamine, köie tõmbamine, «madu» tegemise oskus ja loomulikult ajasid ringi vastlapäeva lauludega. Ja lõpuks, nagu tavaliselt, põletati õlgedest nukku, mida valmistasid päevakeskuse külastajad. Talv on ära saadetud, kevad, tule kiiremini!

Hoolekandeasutuses “Sügis” tähistati Eesti Vabariigi aastapäeva

 

 

 

 

 

 

 

 

Üritus  EV 101 aastapäeva puhul algas presentatsiooniga EV ajaloost, mida esitas päevakeskuse külastajatele tegevusjuhendaja Inna Levitina.

Aula oli vormistatud meie Vabariigi sümboolika elementidega, sini-must-valgetes värvides. Pääsukesi ja rukkilille valmistasid varem päevakeskuse külastajad, grupi- ja individuaaltundide jooksul.

Peale presentatsiooni vastasid keskuse kliendid viktoriini küsimustele, mis olid koostatud tuginedes infole Eesti ajaloost ning tänapäevast   Vabariigi elust.

Külastajad on ülesannetega hakkama saanud ning said oma teadmiste eest magusaid auhindu.

14. veebruaril tähistasid Hoolekandeasutuses “Sügis” kliendid Sõbra päeva Bowling-klubis Narvas