Sotsiaalnõustamine

Sotsiaalnõustamine

Sotsiaalnõustamisteenuse eesmärk on sotsiaalsete probleemide tekkimise ennetamine ning isikute abistamine juba tekkinud probleemide lahendamisel.

Sotsiaalnõustamine on teenus, mis on suunatud isikule või perekonnale, kelle iseseisev toimetulek argielus on sotsiaalsete, majanduslike, tervislike või psühholoogiliste tegurite tagajärjel häirunud või häirumas. Teenuse osutamise käigus teavitatakse isikut või perekonda tema sotsiaalsetest õigustest, võimalikest sotsiaalsetest teenustest ja toetustest, otsitakse isikuga koostöös lahendusi tema sotsiaalmajandusliku funktsioneerimise ja seega iseseisva toimetulekuvõime parandamiseks.
Sotsiaalnõustamist võidakse pakkuda individuaalselt, paari- ja/või perenõustamisena.

  • Individuaalne sotsiaalnõustamine – õigusaktides, inimeses endas ja tema elukeskkonnas sisalduvate võimaluste esiletoomine koostöös inimesega tema toimetulekuvõime parandamiseks.
  • Pere sotsiaalnõustamine – õigusaktides, inimeses endas ja tema elukeskkonnas sisalduvate võimaluste esiletoomine koostöös perega pereliikmete toimetulekuvõime parandamiseks.

Teenus koosneb järgmistest tegevustest:
•  probleemi(de) väljaselgitamine;
•  probleemi(de) sõnastamine;
•  informeerimine, nõustamine probleemi(de) lahendamisel;

•  ressursside väljaselgitamine ja muu toetav tegevus;
•  enesehinnangu tõstmine ning selle kaudu toimetuleku parandamine.

Vajalikute toimingute teostamine sotsiaalteenusena üürile antavate eluruumi taotluste menetlemisel vastavalt Sillamäe Linnavolikogu poolt kehtestatud „Sillamäe linna omandis olevate eluruumide valitsemise, kasutamise ja käsutamise korrale“  hoolekandeasutus:

•  võtab vastu, registreerib ja kontrollib taotlused, peab taotlejate arvestust ning teostab kogu tegevust, mis on seotud taotluse menetlemisega;
•  valmistab ette ja suunab komisjonile ettepanekud eluruumi eraldamiseks;
•  võtab vastu otsuse taotleja arvelt mahavõtmise ja taastamise kohta.

Eluruumi üürileandmise taotlus