Teenuse osutamise kord

Teenuse osutamise kord

   

 

            KODUABILISE TEENUSTE OSUTAMISE KORD
Hoolekandeasutus „Sügis“ Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud projekti nr 2014-2020.2.02.21-0351
„Sillamäe dementsete päevakeskuse loomine“ raames, osutab dementsuse diagnoosi saanud inimestele
toetavaid hoolekandeteenuseid.
Käesolev kord on koostatud asutuse “Sügis” koduabilise poolt kliendile teenuse osutamise
reguleerimiseks.
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Osutama teenuseid vastavalt Hoolekandeasutuse “Sügis” ja tema poolt teenindatavate kõrvalabi
vajavate isikute (edaspidi: Kliendi) vahel sõlmitud teenuste osutamise lepingule.
1.2. Osutama klientidele ainult neid teenuseid ja selles ulatuses, mis on sotsiaalkomisjoni poolt
määratud ja lepingus märgitud.
1.3. Klienditeenindus toimub koostatud hooldusplaani järgi vastavalt Kliendi vajadustele.
1.4. Pöörduma koheselt vanemtöötaja poole lepingus ettenähtud teenuste osutamist takistavate
ettenägematute situatsioonide ilmnemisel.
1.5. Teenuse osutamisel on õigus alkoholi- või narkojoobes klienti mitte teenindada.
1.6. Klienditeenindus on saadaval ainult tööpäevadel kella ajavahemikul 8.00-st — 17.00-ni (va
lühendatud tööpäevadel).
1.7. Ilma Kliendi loata mitte viibida teistes ruumides ja mitte puutuda klientide asju.
1.8. Kliendi puudumisel on tema korteris viibimine keelatud.
1.9. Kui koduabilisel on Kliendi korteri võtmed, siis Kliendi pikaajalisel mingil põhjusel äraolekul
(Kliendi haiglasse paigutamine, mõneks ajaks lähedaste juurde kolimine vms) anda võtmed üle
Kliendi või vanemtöötaja kätte üleandmise-vastuvõtmise akti alusel.
1.10. Keelatud on astuma Kliendiga isiklikesse rahalistesse suhetesse, vastu võtma kingitusi, võtma
raha või asju oma isiklikule hoiule.
1.11. Koduabiline on kohustatud teavitada vanemtöötaja Kliendiga ilmnevatest olulistest muutusest
või asjaoludest, nt Kliendi haiglasse paigutamisest, lähedaste saabumisest jms.
1.12. Kliendi surma korral ja tema korterist leidmisel anda sellest koheselt teada telefoni teel 112 ja
pereliikmetele ja vanemtöötajale. Edasised toimingud viiakse läbi vanemtöötajaga koos.
1.13. Teenuste osutamisel koduabiline hoiab, säilitab ja tagab Kliendi elukeskkonna ohutu ümbrus
õiguspäraste ja sobivate meetmetega.
1.14. Viibides Kliendiga kodu väljaspool ümbruse ohtude märkamine ja neile tähelepanu juhtimine.
1.15. Teiste Klientide ja koduabilise asjade arutamine Klientidega ei ole lubatud.
1.16. Töösuhte ajal ja pärast töösuhte lõppemist hoidma töö tõttu teatavaks saanud teiste inimeste
perekonna- ja eraellu puutuvaid andmeid ning muud konfidentsiaalsena saadud informatsiooni.
2. OSUTATUD TEENUSTE PÄEVIKU JA TÖÖAJATABELI PIDAMINE
2.1. Iga Kliendi kohta peab olema teenuste osutamise päevik ja tööajatabel.
2.2. Päevikusse tuleb märkida:
2.2.1.saabumise ja lahkumise kuupäev, kellaaeg;

2.2.2. teenuse osutamiseks kulutatud tundide arv;
2.2.3. milliseid teenuseid osutati, lühikirjeldus;
2.2.4. kui palju Kliendilt kauba ostmiseks raha laekus, kui palju kulus (tšekki alusel), näidatakse jääk;
2.2.5. tutvuda Kliendi kirjega kliendile kättesaadaval viisil;
2.2.6. mis tahes oluline teave, mis on seotud Kliendi ja kliendile teenuste osutamisega.
2.3. Klient peab iga kande all oma allkirjaga kinnitama üleskirjutuse õigsust.
2.4. Vajadusel esitada teenuste osutamise päevik vanemtöötajale kontrollimiseks.
2.5. Täita iga aruandekuu lõpus klientide külastamise tööajatabelit, märkides ära kuupäeva, kliendi
nime, ühele külastusele kulunud aega, samuti teenuste osutamisele kulunud aja kokku.
3. KODUABILISE TEENUSED
3.1. Koduabilise teenuste maht ja sisu kujuneb lähtuvalt abivajaduse hindamisest:
3.1.1.Poe tellimuste vastuvõtmine, kaupade ostmine ja koju toomine lähimast poest, apteegist,
invaabivahendite müügikohast vm (ostude maksimaalne kaal 5 kg.);
3.1.2. abistamine toidu valmistamisel, sooja toidu tellimine, valmistoidu soojendamine, abistamine
söömisel jm ning toidunõude pesemine;
3.1.3. esmane eluaseme koristamine (köökide, vannitubade ja tualettide koristamine, põrandate
pühkimine ja pesemine, tolmu pühkimine, vaipade puhastamine tolmuimejaga, prügi
väljaviimine, voodi korrastamine) kliendi poolt väljastatud koristusvahendidega;
3.1.4.pesu pesemise korraldamine, kui selleks on Kliendil soov ja vajadus;
3.1.5.Kliendi hügieenitoimingud (pesemine, puhastamine, mähkmete vahetamine).
3.1.6. abistamine ja motiveerimine liikumisel, võimlemisharjutuste tegemisel, õues jalutamine ning
juhendamine abivahendite kasutamisel;
3.1.7.Kliendi abistamine kirjutamisel ja lugemisel;
3.1.8.Kliendi vabaaja sisustamine (vestlemine, mälutreeningu tegevused, käsitöö jne).
3.1.9.Kliendi saatmine arsti juures käimisel, haiglasse minemisel, muude ametiasutuste, külastamisel,
arsti koju kutsumine, arsti numbri broneerimine, õdeteenuste korraldamine;
3.1.10. transpordi tellimine;
3.1.11. täitma vajaduse korral muid koduabilise tööd iseloomust ja ametikohast tulenevaid ülesandeid.
4. TEENUSE OSUTAMISE KORDA MUUTMINE
4.1. Kord saab vastavalt vajadusele muuta või täiendada lähtuvalt direktori käskkirjast