Tugiisiku teenused

Tugiisiku teenused

  

Tugiisikuteenuse eesmärgiks on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

Tugiisikuteenust osutatakse vastavalt vajadusele abivajaja kodus ja/või väljaspool kodu.

Tugiisikuteenuste osutamist Sillamäe linna haldusterritooriumil korraldab Hoolekandeasutus „Sügis“.

Tugiisikuteenuste osutamiseks koostab linnavalitsuse nimel sotsiaalosakonna juhataja ning teenuse osutaja ja teenuse saaja tugiisikuteenuste osutamise haldusakti või halduslepingu, määrates selles kindlaks kõrvalabi vajadusest tulenevad toimingud.

  Maria Koreshkova , tugiisik: tel. +372 55946216, tugiisik@sugis.ee