Integreeritud hoolekandeteenused Sillamäe linnas

Integreeritud hoolekandeteenused Sillamäe linnas

                                                                                                                 

Alates 01.novembrist 2021 Sillamäe Linnavalitsus korraldab hoolekandeasutuse „Sügis“ baasil
Euroopa Sotsiaalfondist rahastatud projekti „Integreeritud hoolekandeteenused Sillamäe linnas»
nr 2014-2020.2.02.21 — 0366 elluviimist.

Projekti kestvus 01.novembrist 2021 kuni 31.oktoobrini 2023.

Projekti raames hoolekandeasutus „Sügis“ pakub Eesti Rahvastikuregistri andmetel Sillamäe
linnas elavatele keskmise-, raske- ja sügava nägemis- ja liikumispuudega täisealistele inimestele
uut sotsiaalteenust, millega suurendab puudega isikute võimalikult iseseisva toimetuleku
aktiviseerimist ning vähendab nende lähedaste hoolduskoormust, võimaldades realiseerida oma
sotsiaalset aktiivsust, osaleda õpingutes, huviringide töös ja muudes tegevustes väljaspool kodu.

Teenuse eesmärk on toetada keskmise-, raske- ja sügava nägemis- ja liikumispuudega täisealisi
inimesi, integreerides koduteenusega isikliku abistaja teenuse ja/või tugiisikuteenuse isiku
parema toimetuleku tagamiseks, elukvaliteedi parandamiseks ja säilitamiseks ning pereliikmete
hoolduskoormuse vähendamiseks ja seeläbi toetada pereliikmete osalemist tööhõives.

Teenuse sisu koosneb kombineerituna järgmiste teenuste komponentidest:
1) koduteenus – täisealise isiku abistamine igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja
asjaajamisel, tagades isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku kodustes tingimustes ja väljaspool
kodu ning säilitades ja parandades tema elukvaliteeti;
2) tugiisikuteenus — isiku abistamine nõustamise, juhendamise ja motiveerimise kaudu tema
kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või
tervislike probleemide korral;
3) isikliku abistaja teenus — füüsiline kõrvalabi täisealistele inimestele, kes oma puude tõttu
vajavad abi iseseisvaks toimetulekuks ja ühiskonnaelus osalemiseks;
4) nõustamisteenus — individuaalne nõustamine või tugigrupid hoolduskoormusega inimestele,
mis toetab neid hoolduskoormusega toimetulemisel.

Teenuse osutamisega seotud kulud kaetakse projekti „Integreeritud hoolekandeteenused Sillamäe
linnas“.

Integreeritud hoolekandeteenuseid osutatakse teenust vajavatele isikutele tasuta.

Integreeritud hoolekandeteenuste osutamise kord on kehtestatud Sillamäe Linnavolikogu
määrusega nr 13 „Sotsiaalteenuste osutamise kord“ §18.

Link https://www.riigiteataja.ee/akt/412122019019?leiaKehtiv

Kontakt: Projektijuht, tel 5392 9690, e-mail projektijuht@sugis.ee.

Taotluse form