Tööpakkumised

Tööpakkumised

 

 

 

 

 

 

      Hoolekandeasutus „Sügis“ otsib oma meeskonda  hooldustöötajat 

 

Kodus olevate klientide abistamine nende igapäevaelu toimingute sooritamisel.
Hooldustöötaja tööülesanded on vastavuses kliendi vajadustega.

Tööülesannete hulka kuulub:

 • toiduainete ja esmatarbekaupadega varustamine
 • toidu tegemine ja toitmine
 • eluruumi koristamine
 • teenust vajava isiku abistamine pesemisel, riietumisel, söömisel, liikumisel, tualetis käimisel, mähkmete vahetamisel
 • väljaspool kodu saatmine
 • abistamine asjaajamisel
 • toetamine kliendi igapäevaelu tegevustes
 • töödokumentatsiooni täidamine.

Kandidaadilt eeldame:

 • kandidaadil peab olema täidetud üks järgmistest ettevalmistusnõuetest:

1) läbitud hooldustöötaja kutsestandardis kirjeldatud õpiväljundite saavutamisele suunatud kutseõppe tasemeõppe õppekava;
2) läbitud hooldustöötaja kutsestandardis kirjeldatud õpiväljundite saavutamisele suunatud täienduskoolituse õppekava;
3) isikul on kutseseaduse alusel antud hooldustöötaja kutse.

 • kandidaatil puudub karistatus tahtlikult toimepandud kuriteo eest,
 • eetilisus ja tolerantsus, stressitaluvus, analüüsivõime, kohusetunne, ausus, arengule orienteeritus, täpsus, tasakaalukus.

Omalt poolt pakume:

 • huvitav töö ja väärtuslik töökogemus;
 • kaasaegne töökeskkond;
 • sõbralik ja toetav meeskond.

 
Lisa info:

 • Tööpäevad: kolmapäevast-pühapäevani ja riigipühadel. Riigipühal tehtava töö hüvitamine vastavalt TLS § 45 lõike 2 (2-kordset töötasu).
 • Puhkepäevad: esmaspäev ja teisipäev
 • Põhipuhkus: 28 päeva.

 
Asukoht: Ida-Virumaa, Sillamäe, Geoloogia tn. 18
Vabade ametikohtade arv: 1
Tööaeg: täistööaeg.
Teenistussuhte kestus: tähtajatu.
Asumise aeg: 03.juuli 2024.a

Kandideerimiseks palume esitada CV, haridust ja/või koolituse tõendavate dokumentide koopiad,
väljavõte karistusregistrist hoolekandeasutusele „Sügis» aadressil Geoloogia tn.18, Sillamäe, 40233 või e-mailile sugisinfo@gmail.com kuni 31.05.2024.a.
Info telefonidel  39 25 793 või  5342 1753.

  NB! VAKANTS  ON  SULETUD! 

 

    Hoolekandeasutus „Sügis“ otsib oma meeskonda võlanõustajat   (käsunduslepingu alusel)

Sillamäe linna elanikutele võlanõustamisteenus osutamine.

Võlanõustaja:

 • selgitab välja võlgnevusse sattumise põhjused;hindab võlanõuete õiguspärasust;
 • hindab võlgniku abivajadust, sealhulgas määratleb tema rahaliste kohustuste hulga ja mahu ning ressursse võlgnevuse kõrvaldamiseks;
 • aitab isikul planeerida tema rahalisi vahendeid tekkinud ja tekkivate rahaliste kohustuste täitmiseks ning võlgnevuse kõrvaldamiseks;
 • abistab ja nõustab isikut võlgnevuse kõrvaldamiseks sobivate lahenduste väljaselgitamisel ja suhtlemisel võlausaldajatega;
 • teeb isiku nõusolekul koostööd füüsiliste ja juriidiliste isikutega, kelle ees isikul on rahaline kohustus täitmata;
 • abistab maksegraafikute koostamisel ja täitmisel;
 • nõustab ja juhendab isikut, kuidas vältida uute võlgnevuste tekkimist.

Kandidaadilt eeldame:

 • kandidaadil peab olema täidetud üks järgmistest ettevalmistusnõuetest (SHS § 45 lõige 1):
 • kutseseaduse alusel antud võlanõustaja kutse;
 • riiklikult tunnustatud kõrgharidus ja läbitud võlanõustaja täienduskoolitus
 • eesti-ja venekeele oskust

Lisa info:
Asukoht: Ida-Virumaa, Sillamäe, Geoloogia tn. 18
Tööaeg: sõltub teenuste tellimise mahust.
Palk:on tunnitasu alusel.
Asumise aeg: mai 2024.a

Kandideerimiseks palume esitada CV, haridust ja/või täienduskoolituse tõendavate dokumentide koopiad e-mailile sugisinfo@gmail.com kuni 26.05.2024.a.
Info telefonidel   39 25 793   või   5342 1753.

 

 

NB! VAKANTS ON SULETUD!   

    Hoolekandeasutus „Sügis“ otsib oma meeskonda inspektorit

Inspektori tööülesanded:                                                                                                                                                           
• sotsiaalnõustamise (isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike
huvide kaitsmise võimalustest) korraldamine
• Sillamäe linna omandis olevate eluruumide valitsemise, kasutamise ja käsutamise korras
sätestatud toimingute teostamine sotsiaalteenusena üürile antavate eluruumi taotluste
menetlemisel, sõlmitud üürilepingute täitmise kontrollimine
• klientide külastamine ja seotud sellega dokumentide täidamine
• võlanõustamine
• projektitegevusega seotud ülesannete täitmine, asutuse projektide algatamise ja läbiviimise
korrast sh projektide planeerimine, projektide vormistamine, kinnitamiseks esitamine,
täitmise jälgimine ja aruande või kokkuvõtte koostamine
• omasteta matuse korraldamine
• ametliku kirjavahetuse ja asjaajamisega tegelemine

Nõuded kandidaadile:
• soovituslik sotsiaaltööalane kõrg- või rakenduslik kõrgharidus
• soovituslik varasem töökogemus sotsiaaltöö valdkonnas
• soovituslik kutseseaduse alusel antud võlanõustaja kutse või riiklikult tunnustatud
kõrgharidus ja läbitud võlanõustaja täienduskoolitus
• väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas, vene keele oskus kõnes ja kirjas
• hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus, analüüsivõime ja arusaamine seostest
• sotsiaalvaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine
• eetilisus ja tolerantsus, stressitaluvus, analüüsivõime, kohusetunne, ausus, arengule
orienteeritus, täpsus, tasakaalukus
• oskus töötada iseseisvalt, kuid ka meeskonnas
• kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus
• soovituslik B-kategooria autojuhiload

Töö asukoht: Ida-Virumaa, Sillamäe, Geoloogia tn. 18
Töö asumise aeg: nii kiiresti kui on võimalik
Tööaeg: täiskohaga
Puhkus: 35 päevad

Kandideerimise info:
Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
• CV,
• haridust tõendavate dokumentide koopiad,
• väljavõte karistusregistrist,
• motivatsioonikiri.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 05. veebruariks 2024.a Hoolekandeasutuse „Sügis“
e-posti aadressile sugisinfo@gmail.com  märgusõnaga „Inspektor».

Lisainfo telefonil 39 25793 või e-posti teel: sugisinfo@gmail.com, hoolekandeasutuse „Sügis“
direktor Svetlana Prokofjeva

                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

NB! VAKANTS  ON  SULETUD! 

Hoolekandeasutus „Sügis“ otsib oma meeskonda projektijuhti

Seoses Euroopa Sotsiaalfondist rahastatud projekti „Integreeritud hoolekandeteenused Sillamäe
linnas“ nr 2014-2020.2.02.21 — 0366 elluviimisega otsime oma meeskonda projektijuhti.

Töökoormus: 0,5.
Tööaeg on tavapäraselt vahemikus: tööpäeviti 4 tundi.
Tööle asumine: nii kiiresti kui on võimalik
Projekti kestvus: 01.11.2021-31.10.2023.

Projektijuhi ülesanded:
• projekti raames kavandatud tegevuste elluviimine perioodil 01.01.2022 — 31.10.2023;
• hinnapakkumuste koostamine ja valimine töövahendite soetamiseks;
• töötajate töö korraldamine, koordineerimine, kontroll;
• infovahetuse haldamine;
• nõustamis ja tugigruppide korraldamine ja läbiviimine vähemalt1 kord kvartalis;
• projekti eelarve pidev kontroll ja täitmine;
• projekti vahe- ja lõpparuannete koostamine ja esitamine;

Kandidaadilt eeldame:
• sotsiaaalalane kõrgharidus või varasem projektijuhtimise kogemus,
• projektijuhtimise alased teadmised;
• eesti keele oskus kõrgtasemel ja vene keele oskus kesktasemel;
• eetilisus ja tolerantsus, stressitaluvus, analüüsivõime, vastutustunne, ausus, arengule
orienteeritus, täpsus, tasakaalukus;
• suhtlemis- ja rääkimisoskus, iseseisvus ja otsustamisjulgus;
• kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus.

Omalt poolt pakume:
• huvitav töö ja väärtuslik töökogemus;
• kaasaegne töökeskkond;
• sõbralik ja toetav meeskond.

Lisainfo:
Põhipuhkus: 35 päeva.
Brutopalk: 0,5 koormusega — 1000 euro/kuus

Kandideerimiseks palume esitada CV, haridust ja töökogemuse tõendavate dokumentide
koopiad, väljavõte karistusregistrist ning esitada dokumendid hoolekandeasutusele „Sügis»
aadressil Geoloogia tn.18, Sillamäe, 40233 või e-mailile info@sugis.ee. Info telefonidel 5392
9690, 5342 1753

 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

NB! VAKANTS  ON SULETUD!

Hoolekandeasutus Sügis otsib oma meeskonda vanemtöötajat

Euroopa Sotsiaalfondi projekti nr 2014-2020.2.02.21-0351 „Sillamäe dementsete päevakeskuse loomine“ elluviimise raames otsib Hoolekandeasutus Sügis vanemtöötajat.
Töökoormus: 0,5 koormus.
Tööaeg on tavapäraselt vahemikus: 4 tunni tööpäeviti.
Tööle asumine: 01.01.2022.

Projekti kestvus: 01.01.2022-30.09.2023. (Projektiga käivitatud teenused kestavad eeldatavasti edasi)
Põhilised vanemtöötaja tööülesanded:

 • päevakeskuse ja koduabilise töö korraldamine ja kontroll;
 • personaalitöö korraldamine ja kontroll;
 • turvalist keskonda loomine ja toetamine, järelevalve;
 • töödokumentatsiooniga tegelemine.

Kandidaadilt eeldame:

 • sotsiaal-, meditsiinialane haridust või hooldustöötaja/tegevusjuhendaja koolituse olemasolu,
 • soovituslik töökogemus sotsiaalvaldkonnas,
 • hea eesti-ja venekeele oskust,
 • eetilisus ja tolerantsus, stressitaluvus, analüüsivõime, kohusetunne, ausus, arengule orienteeritus, täpsus, tasakaalukus,
 • kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus.

Omalt poolt pakume:

 • huvitav töö ja väärtuslik töökogemus;
 • täiendkoolitus;
 • kaasaegne töökeskkond;
 • sõbralik ja toetav meeskond.

Lisa info:

 • Põhipuhkus: 28 päeva.
 • Brutopalk: 0,5 koormusega — 600 euro/kuus

Kandideerimiseks palume esitada CV, haridust ja koolituse tõendavate dokumentide koopiad, väljavõte karistusregistrist ning esitada dokumendid hoolekandeasutusele „Sügis» aadressil Geoloogia tn.18, Sillamäe, 40233 või digiallkirjastatult e-mailile sugisinfo@hot.ee. Info telefonidel 39 25 793 või 5342 1753.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                     

 

NB! VAKANTS  ON  SULETUD! 

Hoolekandeasutus Sügis otsib oma meeskonda päevakeskuse töötajaid

Euroopa Sotsiaalfondi projekti nr 2014-2020.2.02.21-0351 „Sillamäe dementsete päevakeskuse loomine“ elluviimise raames otsib Hoolekandeasutus Sügis 3 päevakeskuse töötajat.

Töökoormus: täiskoormus.
Tööaeg on tavapäraselt vahemikus: 07.30-18.00 (tööpäeviti graafiku järgi).
Tööle asumine: 01.01.2022.
Projekti kestvus: 01.01.2022-30.09.2023. (Projektiga käivitatud teenused kestavad eeldatavasti edasi)
Põhilised päevakeskuse töötaja tööülesanded:

 • kliendi toetamine ja abistamine hooldustoimingute täitmisel;
 • toetamine kliendi igapäevaelu tegevustes;
 • kliendi vaba aja sisustamine (mälutreeningut, käsitöö, kehaline aktiivsus jne);
 • arendavad tegevused klientidega individuaal- ja gruppitöös,
 • töödokumentatsiooni täidamine.

Kandidaadilt eeldame:

 • kandidaadil peab olema täidetud üks järgmistest ettevalmistusnõuetest:

1) läbitud hooldustöötaja kutsestandardis kirjeldatud õpiväljundite saavutamisele suunatud kutseõppe tasemeõppe õppekava;
2) läbitud hooldustöötaja kutsestandardis kirjeldatud õpiväljundite saavutamisele suunatud täienduskoolituse õppekava;
3) isikul on kutseseaduse alusel antud hooldustöötaja kutse.

 • eesti-ja venekeele oskust,
 • eetilisus ja tolerantsus, stressitaluvus, analüüsivõime, kohusetunne, ausus, arengule orienteeritus, täpsus, tasakaalukus,
 • kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus.

Omalt poolt pakume:

 • huvitav töö ja väärtuslik töökogemus;
 • täiendkoolitus;
 • kaasaegne töökeskkond;
 • sõbralik ja toetav meeskond.

Lisa info:

 • Põhipuhkus: 28 päeva.
 • Brutopalk: 1000 euro/kuus

Kandideerimiseks palume esitada CV, haridust ja koolituse tõendavate dokumentide koopiad, väljavõte karistusregistrist ning esitada dokumendid hoolekandeasutusele „Sügis» aadressil Geoloogia tn.18, Sillamäe, 40233 või digiallkirjastatult e-mailile sugisinfo@hot.ee. Info telefonidel 39 25 793 või 5342 1753.

                                                                                                                                                                                                                           

 

 

NB! VAKANTS  ON SULETUD! 

Hoolekandeasutus Sügis otsib oma meeskonda koduabilisi

Euroopa Sotsiaalfondi projekti nr 2014-2020.2.02.21-0351 „Sillamäe dementsete päevakeskuse loomine“ elluviimise raames otsib Hoolekandeasutus Sügis 2 koduabilist.
Töökoormus: täiskoormus.
Tööaeg on tavapäraselt vahemikus: 08.00-17.00.
Tööle asumine: 01.01.2022.
Projekti kestvus: 01.01.2022-30.09.2023. (Projektiga käivitatud teenused kestavad eeldatavasti edasi)
Põhilised koduabilise tööülesanded:

 • kliendi toetamine ja abistamine hügieenitoimingute täitmisel;
 • toetamine kliendi igapäevaelu tegevustes;
 • kliendi vaba aja sisustamine (vestlemine, mälutreeningut, käsitöö, kehaline aktiivsus jne);
 • töödokumentatsiooni täidamine.

Kandidaadilt eeldame:

 • kandidaadil peab olema täidetud üks järgmistest ettevalmistusnõuetest:

1) läbitud hooldustöötaja kutsestandardis kirjeldatud õpiväljundite saavutamisele suunatud kutseõppe tasemeõppe õppekava;

2) läbitud hooldustöötaja kutsestandardis kirjeldatud õpiväljundite saavutamisele suunatud täienduskoolituse õppekava;

3) isikul on kutseseaduse alusel antud hooldustöötaja kutse.

 • eesti-ja venekeele oskust,
 • eetilisus ja tolerantsus, stressitaluvus, analüüsivõime, kohusetunne, ausus, arengule orienteeritus, täpsus, tasakaalukus,
 • kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskust.

Omalt poolt pakume:

 • huvitav töö ja väärtuslik töökogemus;
 • täiendkoolitus;
 • kaasaegne töökeskkond;
 • sõbralik ja toetav meeskond.

Lisa info:

 • Põhipuhkus: 28 päeva.
 • Brutopalk: 1000 euro/kuus

Kandideerimiseks palume esitada CV, haridust ja koolituse tõendavate dokumentide koopiad, väljavõte karistusregistrist ning esitada dokumendid hoolekandeasutusele „Sügis» aadressil Geoloogia tn.18, Sillamäe, 40233 või digiallkirjastatult e-mailile sugisinfo@hot.ee. Info telefonidel 39 25 793 või 5342 1753.

 

 

                                                                                                                                                                                                                               

 

NB! VAKANTS  ON SULETUD! 

Hoolekandeasutus „Sügis“otsib oma meeskonda hooldajaid

Seoses „Integreeritud hoolekandeteenused Sillamäe linnas“ elluviimisega ning hooldaja ametikohaga avamisega vajame juurde 2 hooldajat.

Hooldaja töökoormus: täiskoormus.

Tööaeg on tavapäraselt vahemikus: 08.00-17.00.

Tööle asumine: 01.11.2021.

Projekti kestvus: 01.11.2021-31.10.2023. (Projektiga käivitatud teenused kestavad eeldatavasti edasi)

Põhilised hooldaja tööülesanded:

 • abivajaja abistamine kodustes tingimustes ja kodu väljaspool,
 • abivajaja abistamine asjaajamisel,
 • abivajaja abistamine abivahendite kasutamisel, õppimine,
 • töödokumentatsiooni täidamine.

Kandidaadilt eeldame:

 • sotsiaaal-, meditsiinialane haridust või „Hooldustöötaja“ koolituse läbimisest tunnistust,
 • vähemalt 1 aastane töökogemust hooldajana,
 • eesti-ja venekeele oskust,
 • eetilisus ja tolerantsus, stressitaluvus, analüüsivõime, vastutustunne, ausus, arengule orienteeritus, täpsus, tasakaalukus,
 • kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus.

Põhipuhkus: 28 päeva.

Kandideerimiseks palume esitada CV, haridust ja koolituse tõendavate dokumentide koopiad, väljavõte karistusregistrist ning esitada dokumendid hoolekandeasutusele „Sügis» aadressil Geoloogia tn.18, Sillamäe, 40233 või digiallkirjastatult e-mailile info@sugis.ee . Info telefonidel 39 25 793 või 5342 1753.