Koduteenused

Koduteenused

Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades isiku elukvaliteeti.

Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks, nagu kütmine, toidu valmistamine, eluruumi ja riiete korrastamine ning väljaspool eluruumi toiduainete ja majapidamistarvete ostmine ja muu asjaajamine.

Koduteenuste osutamist Sillamäe linna haldusterritooriumil korraldab Hoolekandeasutus „Sügis“.

Tasuta koduteenust on õigus saada rahvastikuregistri andmetel Sillamäe linnas elavatel ja igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel abivajavatel isikutel:

1) kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad ja kelle enda materiaalsed võimalused ei ole piisavad iseseisvaks toimetulekuks ja vajaliku hoolduse kindlustamiseks;

2) kellel on seadusjärgsed ülalpidajad, kuid kelle enda ja tema seadusjärgsete ülalpidajate materiaalsed võimalused ei ole piisavad isiku iseseisvaks toimetulekuks ja vajaliku hoolduse kindlustamiseks.

Tasulist koduteenust on võimalus saada isikutel:

1) kelle elukohaks on Eesti rahvastikuregistri järgi Sillamäe linn ning kellel on seadusjärgsed ülalpidajad ja tema seadusjärgsete ülalpidajate materiaalsed võimalused on piisavad isiku iseseisvaks toimetulekuks ja vajaliku hoolduse kindlustamiseks;

2) kelle elukohaks on Eesti rahvastikuregistri järgi ei ole Sillamäe linn, aga kes faktiliselt elab Sillamäe linnas.

Tasuta koduteenuste osutamiseks sõlmivad linnavalitsuse nimel sotsiaalosakonna juhataja ning teenuse osutaja ja teenuse saaja koduteenuste osutamise kolmepoolse lepingu, määrates selles muu hulgas kindlaks kõrvalabi vajaduse määrast tulenevad toimingud, mis tagavad isiku iseseisva toimetuleku kodustes tingimustes.

Kui koduteenust vajav isik või tema seaduslik esindaja soovib taotleda kohaliku omavalitsuse osalust koduteenuse eest tasumisel, siis esitab ta taotluse sotsiaalosakonnale.

Koduteenuse osutamise otsustamiseks teostatakse pärast taotluse laekumist kodukülastus, mille käigus hinnatakse koduteenuse taotleja abivajadust.

 Irina Voronina, vaneminspektor: tel. +372 39 25798 ,  +372 58216400,  vaneminspektor@sugis.ee

Teenuste hinnad on kinnitatud Sillamäe Linnavalitsuse 21.septembri 2023 korralduse nr 689 alusel

Taotlus Tasuline Koduteenused Sugis