Igapäevaelu toetamise päeva-ja nädalahoiuteenus

Igapäevaelu toetamise päeva-ja nädalahoiuteenus

Alates 05.02.2020.a Hoolekandeasutuse „Sügis“ ja Sotsiaalkindlustusameti vahel sõltmitud Igapäevaelu toetamine päeva- ja nädalahoiuteenuse osutamise leping.
 

Kellele see teenus suunatud on?

Teenus on mõeldud inimesele, kellel on diagnoositud  intellektihäire (diagnoosi kood F78) või täpsustamata intellektihäire (diagnoosi kood F79), raske või sügav intellektihäire (diagnoosi koodid F72-F73), kellel on suur hooldusvajadus, vajab pidevat kõrvalabi igapäevaeluga seotud tegevustes ning pole ise võimeline sooritama enese hooldusega seotud tegevusi, kellel on mõõdukas intellektihäire (diagnoosi kood 71) ja kes vajavad suures mahus järelvalvet ning kõrvalabi igapäevaelu toimingute tegemistel, kuid neil ei ole suurt hooldusvajadust.
Seetõttu vajavad nad lisaks tavapärastele igapäevaelu toetamise tegevustele veel ka suurt hooldust, pidevat kõrvalabi või püsivat igapäevaste tegevuste üle võtmist tegevusjuhendaja poolt.
 

Teenuse eesmärk

Teenuse eesmärk on pakkuda inimesele vajalikku kõrvalabi igapäevaelu tegevustes, võimaldades jätkata elamist koduses keskkonnas ja lükata edasi ööpäevaringselt hoolekandeasutusse elama asumist.
Samuti vähendatakse lähedaste hoolduskoormust ja toetatakse nende töötamist ning osalemist ühiskonnaelus. 

 

Mida teenusel tehakse?

Inimest juhendatakse ja abistatakse hooldustoimingutes, hügieenitoimingutes ja eneseteenindamisel (nt riietumisel, mähkmete ja hügieenisidemete vahetamisel, pesemisel, toitmisel).
Lisaks juhendatakse ja abistatakse sotsiaalsete suhete loomisel või säilitamisel, oma aja planeerimisel, vaba aja ja huvitegevustes osalemisel ning päeva sisustamisel, viiakse läbi tugigruppide tegevusi ja toetatakse nendes osalemisel.
Teenusel kujundatakse ja arendatakse inimese igapäevaelu oskusi vastavalt tema võimekusele.
Samuti võimaldatakse töösarnaseid võimetekohaseid tegevusi.
Vajadusel nõustatakse teenusel inimese lähedasi tema tervise ja käitumisega seotud eripäradest.
Vastavalt teenusel viibimise ajale tagatakse teenuse osutaja poolt igapäevaselt ka toitlustamine ja ööbimise võimalus.

 

Mille eest tuleb tasuda?

Teenus on selle saajale tasuta. Inimene tasub teenusel pakutava toitlustamise ja vajalike hooldusvahendite eest.
Kasutades teenust ööpäevaringselt tasutakse ka ööbimisega seotud kulud.

 

Millal teenust osutatakse?
Millal teenust osutatakse? Teenust osutatakse päevasel ajal kuni 10 tundi, vajadusel terve ööpäev.
Ühes kuus on võimalik teenust kasutada kuni 23 (öö)päeva.
Teenust osutatakse  igal tööpäeval esmaspäevast kell 7.30 kuni  reedel kell 20.30  ni.Laupäev, pühapäev ja riigipühad on puhkepäevad.

Infoleht igapäevaelu toetamise teenuse päeva- ja nädalahoiu (IET PNH) teenuse kasutajale

Täpsemat infot ja nõustamist erihoolekande teenuste kohta saad :
Natalja Jazvinskaja Vanemtegevusjuhendaja, e-post erih@sugis.ee , tel  55 543 440
Galina  Antsibor  päeva- ja nädalahoiu teenuse tegevusjuhendajad, tel  5 547 590
Galina   Snytko    päeva- ja nädalahoiu teenuse tegevusjuhendajad, tel  5 547 590