Päevakeskuse kodukord

Päevakeskuse kodukord

                  

                        KINNITATUD
Hoolekandeasutuse „Sügis“ 10.01.2022.a
käskkirjaga nr 1-1.1./33
Lisa.
Projekti “Sillamäe dementsete päevakeskuse loomine”
Nr 2014-2020.2.02.21-0351”
päevakeskuse kodukord 

                                                                                                                                            
               SILLAMÄE DEMENTSETE PÄEVAKESKUSE KODUKORD
Päevakeskus on loodud Hoolekandeasutuse „Sügis“ baasil, Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud projekti
„Sillamäe dementsete päevakeskuse loomine“ nr 2014-2020.2.02.21-0351 raames.
Päevakeskuse eesmärkideks on osutada eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning
nende pereliikmetele toetavad hoolekandeteenused.
1. PÄEVAKESKUSE ÜLDREEGLID:
1.1. Päevakeskuse külastamine on võimalik Sillamäe Linnavalitsuse Sotsiaalhoolekande osakonna
päevahoiuteenuse osutamise lepingu alusel.
1.2. Päevakeskus on klientidele avatud tööpäevadel: esmaspäevast — reedeni alates 07.30 kuni 17.30-ni (v.a.
lühendatud tööpäevadel).
1.3. Kliendid saabuvad ja lahkuvad Päevakeskusest pereliikmete toel või vajadusel sotsiaaltranspordi
tellimisel tasu eest.
1.4. Klient teavitab päevakeskuse töötajaid tervise seisundi halvenemisest, päevakeskusse mitte
külastamisest telefoni teel: 53935070.
1.5. Kontaktandmete muutumisel palume teavitada sellest päevakeskuse töötajat.
1.6. Kliendil ei tohi olla hingamisteede infektsiooni haigustunnuseid ja nad ei tohi olla COVID-19
haigestunu lähikontaktsed.
1.7. Vaktsineerimata külastaja peab tegema COVID antigeeni kiirtesti kohapeal, samuti edaspidi 1-2 korda
nädalas.
1.8. Päevakeskuses ei tohi tulla joobes ega jääknähtudega.
1.9. Päevakeskuse klientidel ja nende sugulastel on õigus pöörduda küsimuste, kaebuste ja ettepanekutega
Päevakeskuse töötajate poole abi saamiseks või küsimuste lahendamiseks.
2. TEGEVUSED:
2.1. Kliendi läbi viidavaid tegevusi juhendavad, suunavad ja kontrollivad Päevakeskuse töötajad.
2.2. Päevakeskuse töötajad loovad keskuses füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu,
turvaline ja pakuvad klientidele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse
edendamise võimalusi.
3. RUUMIDE SISUSTUS, INVENTAAR JA HEAKORD:
3.1. Päevakeskuse töövahendeid ja muid tegevusteks ja puhkamiseks ettenähtud vahendeid saab kohapeal
kasutada iga klient.
3.2. Päevakeskuse klient hoiab ja kasutab päevakeskuse vara, ruume ja kasutamiseks antud inventari
heaperemehelikult.
3.3. Ruumide sisustust ning inventari hoitakse terve ning puhtana.
3.4. Oma tegevuskoha koristab juhendamisel igaüks klient ise.
3.5. Tahtlikult tekitatud varaline kahju tuleb (kahju tekitaja poolt) hüvitada.
3.6. Tööga seotud tegevused toimuvad päevakeskuse töötajate juhendamisel.
3.7. Ohutustehnika nõuete täitmine ja ohutute töövõtete kasutamine on päevakeskuse ruumides viibivatele
isikutele kohustuslik.
4. TERVIS JA HÜGIEEN:
4.1. Arsti poolt määratud ravimite võtmine on kliendile kohustuslik.
4.2. Keelatud on tegevus, mis ohustab isiku enda või mõne teise isiku tervist.
4.3. Päevakeskusesse tulles pannakse riided garderoobi ja kasutatakse vahetusjalatseid.
4.4. Terviseprobleemidest peab klient teavitama päevakeskuse töötajat. Kliendil terviseprobleemi
esinemisel päevakeskuse töötajat annab teada sellest kliendi pereliikmetele.
4.5. Keelatud on tegevus, mis ohustab isiku enda või mõne teise isiku tervist.
4.6. Klient hoolitseb enda puhtuse ja hügieeni eest päevakeskuse töötaja abil, kannab puhtad riideid.
4.7. Voodipesu vahetatakse 1 kord nädalas või vajadusel sagedamini.
5. TOITLUSTAMINE:
5.1. Klientide toitlustamine teenuse ajal toimub päevakeskuse ruumis.
5.2. Klient võib vajadusel soojendada ja süüa oma kodust kaasatoodud toitu.
5.3. Klient võib tellida valmistoitu tasu eest. Päevakeskuse töötaja korraldab kättesaamist.
5.4. Kliendi esindaja tasub toitlustamise eest vastavalt esitatud toiduvalmistaja poolt arvele.
5.5. Kasutatud toidunõud enda poolt peseb päevakeskuse töötajate juhendamisel igaüks klient ise.
6. TURVALISUSE TAGAMINE:
6.1. Päevakeskuse töötajad loovad keskuses füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu ja
turvaline.
6.2. Klientide väljapääs keskuse ruumidest ja territooriumilt päevakeskuse töötaja teadmata ning võõraste
isikute omavoliline pääs keskuse ruumidesse on rangelt keelatud.
6.3. Kui klientide õues oleku ajal on ühel päevakeskuse töötajal põhjendatud vajadus minna osade
klientidega tuppa, peab teine päevakeskuse töötaja tagama ülejäänud klientide turvalisuse õuealal.
6.4. Päevakeskuse töötajate eesmärk on vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavaid olukordi ennetada.
Päevakeskuse töötajad reageerivad viivitamatult vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavale olukorrale,
võimalusel see lahendatakse koheselt, teavitatakse vanemtöötajat ja/või asutuse direktorit.
6.5. Päevakeskuse töötajal on õigus kutsuda esindajat klijendi järele, kui klient ei suuda päevakeskuse
töötajate korduvatele korraldustele alluda, rikub korda ja/või ohustab otseselt teiste kliente ja
päevakeskuse töötajate turvalisust, käitub vägivaldselt ja/või ennast kahjustavalt.
6.6. Klientide ja päevakeskuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine
ja meetmete rakendamine toimub keskuse töötajate ja juhtkonna poolt järgmiselt:
6.6.1. Igapäevaste kergemate konfliktide ja arusaamatuste lahendamist juhib keskuse vanemtöötaja.
Lähtutakse põhimõttest: kohene märkamine ja kiire sekkumine.
6.6.2. Klientide ja päevakeskuse töötajate vaimset turvalisust ohustavate olukordade (ebavõrdne
kohtlemine, kõrgendatud hääletooni kasutamine, agressiivne või ebaviisakas käitumine jms) tekkimise
korral pöördutakse asutuse direktori või teda asendava töötaja poole, kelle pädevuses on juhtumi
lahendamine.
6.7. Klientidelt ja nende esindajatelt saadud info on konfidentsiaalne, selle töötlemisel, sealhulgas selle
kasutamisel ja edastamisel, järgitakse isikuandmete kaitse seadust.
7. KEELATUD TEGEVUSED:
7.1. Keelatud on lärmamine ja vägivald (vaimne, füüsiline) ning tegevused, mis rikuvad päevakeskuse
ruumides kaasklientide rahu ja korda (nt vali muusika, karjumine jne.)
7.2. Keelatud on alkohoolsete jookide, narkootiliste ja toksiliste ainete toomine nende tarbimine ja teistele
levitamine.
7.3. Keelatud on suitsetamine tubades ja selleks mitte ettenähtud ruumides.
7.4. Keelatud on päevakeskusele kuuluva vara viimine päevakeskusest välja või teistesse ruumidesse ilma
selleks luba küsimata.
7.5. Keelatud Päevakeskusest välja viia mitte mingeid esemeid ja teistele klientidele kuuluvaid esemeid.
7.6. Keelatud on tuua kaasa raha vahendid ja hinnalised esemed.
8. KODUKORRAGA TUTVUMINE:
8.1. Kodukorda tutvustavad päevakeskuse töötajad klientidele ja nende sugulastele individuaalselt.
8.2. Iseseisvalt saab tutvuda Kodukorraga päevakeskuse ruumis, infostendil.
9. KODUKORRA MUUTMINE:
9.1. Käesolev kodukord kuulub läbivaatamisele ja vajadusel korrigeerimisele vähemalt üks kord aastas.
9.2. Käesoleva kodukorra läbivaatamist ja korrigeerimist juhib keskuse vanemtöötaja koostöös teiste
töötajatega, klientidega ning asutuse direktoriga.
9.3. Kodukorra kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks asutuse direktor oma käskkirjaga